Skip to main content

PERSONER MED DIABETES OCH SÅ KALLADE HÖGRISKYRKEN

« WeCare blogg | Mars 9, 2021 |
Livsstil
PERSONER MED DIABETES OCH SÅ KALLADE HÖGRISKYRKEN

Personer som lever med diabetes måste dagligen fatta många beslut i sina liv –exempelvis räkna kolhydrater, ta insulin, ha hjälpmedel och glukos tillgängligt, hantera höga och låga glukosvärden. Sjukdomen är påfrestande och tidsödande. Finns det några begränsningar som personer som lever med diabetes möter när de går in i arbetslivet, eller är allt lika som för människor utan sjukdomen? Är vissa karriärvägar ej möjliga eller för farliga för att hantera? 

Tack vare teknologiska och farmakologiska framsteg har det skett en signifikant förbättring i behandlingen av diabetes, inte minst senaste tio åren. I denna artikel tittar vi på tre extremt krävande yrken - pilot, brandman och polis - som karriäralternativ för personer som lever med insulinbehandlad diabetes.

Att bli pilot om du har diabetes 

Ett av de yrkena som varit förbjudet för personer som lever med diabetes har varit kommersiell pilot, på goda vetenskapliga grunder. Kanada blev 2002 det första landet i världen som öppnade upp för personer med insulinbehandlad diabetes att flyga kommersiellt. 2012 följde Storbritannien efter och de har nu den största andelen insulinbehandlade piloter i Europa. Senare tilläts det även i Österrike och på Irland, och i november 2019 blev USA det senaste landet att tillåta personer med insulinbehandlad diabetes att flyga kommersiellt1.

Personerna som får tillstånd följs upp rigoröst av behandlade läkare, och det har även gjorts flera studier där forskare tittat på hur det går. Den senaste studien publicerades i december 2020 av David L. Russell-Jones 2. Studien utvärderade säkerhet och erfarenheter hos piloter som behandlades med insulin, både vid typ 1-diabetes (41 personer) och typ 2-diabetes (8 personer), under UK Civil Aviation Authoritys (CAA) protokoll. Personerna har följts upp mellan 2012 och 2019 och inga incidenter rörande säkerhet har inträffat. Protokollet är även lätt att implementera, skriver forskarna. Totalt antal flygtimmar var 22 078 och under denna tid spenderades 97,69 % inom vad man kallade ”grönt glukosområde”, i detta fall 5–15 mmol/L. 

Brandman och typ 1-diabetes

Svårigheten att arbeta som brandman om du har insulinbehandlad diabetes handlar om rökdykning. Enligt Arbetsmiljöverket motsvarar rökdykning ca 0,3 % av arbetstiden3, men eftersom Räddningsverkets skrift ”Hälsokrav vid rök- och kemdykning” 4 rekommenderar ett förbud vid insulinbehandlad diabetes så kan man i Sverige idag inte arbeta som brandman enligt gällande regler. Man måste kunna utföra alla uppgifter som ingår i tjänsten. Räddningsverkets skrift är från 1997, och även om Arbetsmiljöverkets är något nyare så är båda inaktuella med hänsyn till vad som skett inom diabetesbehandlingen sista åren. Likt ofta finns undantag, och det finns faktiskt personer med typ 1-diabetes på en del brandstationer. Det finns stor osäkerhet om hur vanligt förekommande det är, men undertecknad får mail emellanåt från dessa som ber att få vara anonyma. En del har fått andra arbetsuppgifter (det vill säga de är omplacerade), och en del gör alla uppgifter undantaget just rökdykning. Det sista upplägget är något enklare om man arbetar på en stor brandstation med flera brandmän, där det är lättare att anpassa arbetsuppgifterna. För närvarande är det möjligt att i vissa länder i EU, t.ex. Spanien, bli polis eller brandman om du har diabetes5. 

Polis och typ 1-diabetes

Polisens medicinska krav förhindrar personer med typ 1-diabetes att arbeta som polis. Reglerna statuerar att den som insjuknar och idag arbetar som polis skall omplaceras till exempelvis en administrativ roll. Det sker dock emellanåt individuell bedömning och det finns flera poliser som jobbar med typ 1-diabetes, med chefens godkännande. De som skrivit till mig och berättat om sin historia (även dessa har bett om att få förbli anonyma) har arbetat som polis en tid då de insjuknat. Arbetsgivaren har ansett att vederbörande sköter sitt arbete med bravur och vet vad det innebär. Jag anser detta vara ett formelfel. Inte att det inte stämmer, men likväl gäller omvänt att en person som haft typ 1-diabetes länge mer än väl vet vad sjukdomen i sig innebär. En vetenskaplig syn innebär inte antingen eller, utan individuell bedömning oavsett när man insjuknat och var i karriären man befinner sig. Efter påtryckningar mot polismyndigheten, i synnerhet av undertecknad, har de startat en översyn av reglerna, som väntas vara klar i mars 20216

Högre körkortsbehörighet

Med typ 1-diabetes får man enligt Transportstyrelsens nuvarande regler endast körkortsbehörighet för Grupp 17. Dispens kan dock ges beroende på kvarvarande egen insulinproduktion, mätt som C-peptid8, men framförallt för att dagens medicinföreskrifter innehåller en undantagsregel när det gäller fortsatt innehav för den som hade körkortsbehörighet före den 1 maj 2008 och där sjukdomen funnits före den 1 september 2010. Undantagsregeln innebär att diabetessjukdomen i dessa fall ska bedömas enligt tidigare gällande medicinska krav i Vägverkets upphävda föreskrifter VVFS 1996:200, i den mån de nu gällande föreskrifterna ställer högre krav. 

Undertecknad har själv haft en god dialog med Transportstyrelsen i fem års tid och inte minst visat på skillnader mot andra länder visavi EU:s direktiv. I juni 2019 publicerade så Tranportstyrelsen en översyn av alla regler kopplat till diabetes9, där man bland annat öppnar för individuell bedömning vid högre körkortsbehörighet. De skriver bland annat, som förslag till kriterium: “Det innebär att om personen drabbas av en allvarlig hypoglykemi utgör det hinder att framföra motorfordon under tolv månader. I dagens medicinföreskrifter utgör återkommande allvarlig hypoglykemi hinder för högre behörigheter i tolv månader.” Personen kan beviljas nytt innehav först efter att tolv månader har gått och under förutsättning att det inte har inträffat några nya incidenter med allvarlig hypoglykemi under denna tid. Det kan med detta komma att bli svårare för de som idag har högre behörighet att behålla sitt undantag, men detta är ändå att betrakta som ett stort fall framåt från dagens situation. Inget land i världen har sådan hög prevalens av tekniska hjälpmedel som Sverige och vi tillhör länderna med bäst diabetesvård. Det är orimligt att våra krav är mer rigida än andra länder i Europa. Tranportstyrelsen svarade mig nyligen att föreskriftsarbetet med reglerna för diabetes beräknas vara klara efter sommaren 2021 och det separata arbetet med synkapitlet under 2022.

Oavsett diabetes, när det kommer till att utforska arbetslivet och hitta något som du verkligen brinner för så låt inte din diabetes hålla dig tillbaka. Man kan inte göra allt men nästan, och med den tekniska utvecklingen, samt utvecklandet av nya läkemedel, flyttar vi våra positioner kontinuerligt.

Hans Jönsson, Diabethics
Vetenskapsskribent, föreläsare och konsult

http://www.diabethics.com
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.instagram.com/diabethics

Referenser
1.    American Diabetes Association “Pilots with diabetes”: https://www.diabetes.org/resources/know-your-rights/discrimination/employment-discrimination/pilots-with-diabetes 
2.    David L. Russel-Jones et al, “An Evaluation of the Safety of Pilots With Insulin-Treated Diabetes in Europe Flying Commercial and Noncommercial aircrafts”: https://care.diabetesjournals.org/content/43/12/2923 
3.    AFS 2007:7 Rök och kemdykning: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/rok-och-kemdykning-foreskrifter-afs2007-7.pdf     
4.    Hälsokrav vid rök- och kemdykning, Räddningsverket 1997: https://rib.msb.se/Filer/pdf/8503.pdf 
5.    Gómez, M, Sosa, M.  El Ejército Y La Policía Tendrán Que Admitir A Portadores De VIH, Celiacos Y Diabéticos. [online]. 2018. EL PAÍS. Available at: https://elpais.com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543581487_116670.html  [Accessed 22 August 2020].
6.    “Kravprofilen för polis ses över”, oktober 2020: https://polistidningen.se/2020/10/kravprofilen-for-polis-ses-over/ 
7.    Min artikel från 2019 om körkort vid insulinbehandlad diabetes, http://www.diabethics.com/science/korkort-insulinbehandlad-diabetes/ 
8.    C-peptid, http://www.diabethics.com/diabetes/cpeptide/ 
9.    Transportstyrelsens översyn av körkortsregler vid diabetes, https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/trafikmedicin/rapport-oversyn-diabetes.pdf