Skip to main content

Behöver man räkna kolhydrater med MiniMed™ 780G-systemet?

« WeCare blogg | September 26, 2023 |
Tips & Tricks
Behöver man räkna kolhydrater med MiniMed™ 780G-systemet?

Många med typ 1-diabetes har svårt att få till bra måltidskurvor, och nästan 50% anser att kolhydraträkning är den mest besvärliga aspekten av diabetesbehandlingen. Trots det är kolhydraträkning fortsatt viktigt och förknippat med lägre HbA1c. Det är också en viktig komponent av insulinpumpsbehandling. Ändå underskattar många ofta kolhydraterna i måltiderna av rädsla för låga värden, eller glömmer att ta en bolus för sin måltid, vilket leder till sämre kliniska resultat.

I den här artikeln frågar vi oss:
Är det nödvändigt att räkna kolhydrater med MiniMed™ 780G-systemet?

I en nyligen genomförd studie hos ungdomar som använder MiniMed™ 780G-systemet undersökte Dr Goran Petrovski skillnaden i utfall mellan två olika metoder för kolhydraträkning: ett "förenklat läge" med förinställda kolhydratmängder; vanlig måltid, stor måltid och mellanmål (fix-grupp) och ett "kolhydraträknande läge" (flex-grupp). Syftet med studien var att fastställa vilken metod som gav bättre glykemisk kontroll i denna åldersgrupp.

blog

Förväntade resultat

Studien visade att flex-gruppen, som tillämpade exakt kolhydraträkning, uppnådde en bättre glykemisk kontroll jämfört med fix-gruppen. Detta visade sig i en signifikant skillnad på 6,8% i tid i målområdet (TIR) till flexgruppens fördel, samt en signifikant skillnad på 2,7% i tid som spenderades över 13,9 mmol/L.

Oväntade resultat

Även om fix-gruppen inte uppnådde samma resultat som flex-gruppen, uppfyllde en betydande andel av deltagarna i fix-gruppen ändå de internationella målen för glykemisk kontroll. Cirka 70 % uppnådde ett HbA1c på mindre än 7 % (under 53 mmol/mol), den genomsnittliga tiden inom målområdet var 73,5 % och den genomsnittliga tiden under målområdet var 1,5 %. Dessa resultat tyder på att förenklad måltidshantering med hjälp av en personlig, fast kolhydratmängd kan vara ett värdefullt alternativ till konventionell kolhydraträkning.

posts

En av de unika funktionerna hos MiniMed™ 780G-systemet är dess autokorrektioner, som delvis kan kompensera för felaktig kolhydraträkning. Detta var tydligt i studien eftersom fix-gruppen krävde dubbelt så mycket insulin från autokorrektioner jämfört med flex-gruppen (17,9 % av total bolusmängd respektive 8,9 %).

Så, tillbaka till den ursprungliga frågan: Är det nödvändigt med exakt kolhydraträkning med MiniMed™ 780G-systemet? Svaret är både ja och nej. Ungdomar som använder MiniMed™ 780G-systemet kan uppnå de internationella mål för glykemisk kontroll (TIR på över 70 %) genom att ange personliga fasta kolhydratmängder. Detta innebär att de kommer att uppnå goda resultat och få ett mer avslappnat förhållningssätt till kolhydraträkning, vilket är särskilt användbart för personer som tycker att kolhydraträkning är betungande och utmanande. Det är dock viktigt att notera att kolhydraträkning förbättrar resultaten ytterligare, och dessa färdigheter är därför fortfarande viktiga om man vill få ut mesta möjliga med MiniMed™ 780G-systemet.

Sammanfattningsvis

Även om metoden med att ange fasta kolhydratmängder inte överträffade resultaten som man får med kolhydraträkning, visade den vara ett värdefullt alternativ för de som inte vill kolhydraträkna.

alert OBSERVERA! Denna metod för kolhydraträkning bör endast prövas efter att du har diskuterat inställningarna med ditt diabetesteam och om denna lösning är säker för dig.

Om MiniMed™ 780G-systemet:

MiniMed™ 780G-systemet innehåller en avancerad hybrid closed loop-algoritm (AHCL) som automatiserar tillförseln av både det basala insulinet och korrigerande insulinbolusar var 5:e minut baserat på sensorns glukosvärden och anpassar sig till individens unika insulinbehov. AHCL-algoritmen är inriktad på en glukosnivå som kan justeras av användaren till 5,5 mmol/L, 6,1 mmol/L eller 6,7 mmol/L, baserat på individens behov.

Referenser:

  1. Petrovski G, et al. Simplified Meal Announcement Versus Precise Carbohydrate Counting in Adolescents With Type 1 Diabetes Using the MiniMed™ 780G Advanced Hybrid Closed Loop System: A Randomized Controlled Trial Comparing Glucose Control. Diabetes Care 2023 doi: 10.2337/dc22 1692.

För detaljerad information om bruksanvisningar, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar, se bruksanvisningen till enheten. För ytterligare information, kontakta din lokala Medtronic-representant.

SE-CMS-2300034 © Medtronic 2023. Alla rättigheter förbehållna. Medtronic. Medtronic-logotypen och Engineering the extraordinary är varumärken som tillhör Medtronic. *Tredje parts varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör Medtronic.