Skip to main content

MiniMed™ Veo™
Varningar och alarm

A

A (Alarm) Förklaring

ORSAK
Detta alarm visar bokstaven A följd av två siffror. A-alarm innebär att all insulintillförsel stoppas tills alarmet har raderats. Insulinpumpens inställningar ändras inte. Däremot återställs Guardian2 Link-sändarens inställningar.
ÅTGÄRD

Om alarmet upprepas ofta ska du ringa Medtronics produktsupport.

Alarm för knappfel

ORSAK
Avges om en knapp har varit nedtryckt i över tre minuter i följd.
ÅTGÄRD
 • Tryck på ESC och sedan på ACT för att radera alarmet. Kontrollera så att alarmet inte orsakas av att insulinpumpen/glukosmätaren kläms eller trycks mot något. Om du följde denna instruktion och fick ett nytt alarm om knappfel ska du ringa produktsupport.

Alarm om återställning

ORSAK

Avges om inställningarna för insulinpumpen/glukosmätaren tagits bort av något av följande skäl:

 • nställningarna raderades (funktionen radera inställningar) och har inte programmerats om.
 • Ett försök att ladda upp data från din dator till CareLink Personal har inte slutförts.
ÅTGÄRD
 • Om inställningarna togs bort måste du programmera om dem.
 • Om du försökta ladda upp data till CareLink Personal och fick detta felmeddelande ska du ringa produktsupport för mer information.

Alarm om att avsluta påfyllning

ORSAK

Du har inte avslutat påfyllningen av infusionssetet med insulin.

ÅTGÄRD

Tryck på ESC och sedan på ACT för att radera alarmet. Detta återställer basalinsulinet.

Alarm om att batteriet är utanför gränsen

ORSAK
Avges om batteriet har varit utanför insulinpumpens räckvidd i över fem minuter eller utanför räckvidden för kontinuerlig glukosmätning i över tio minuter.
ÅTGÄRD
Kontrollera att tid och datum på insulinpumpen/glukosmätaren är rätt inställda. Om de inte är det, gå till menyn FUNKTIONER och ställ in datum och tid. Du som använder kontinuerlig glukosmätning följer förfarandet för att hitta en förlorad sensor (SÖK FÖRLORAD SIGNAL) för att återupprätta kommunikationen med sensorn.

Alarm om avstängning p g a ingen ström

ORSAK

Batteriet är slut.

ÅTGÄRD
Byt genast batteri. Följ anvisningarna på skärmen. Kontrollera att rätt tid visas på skärmen. Ställ in tiden på nytt om det behövs.

Alarm om fel vid batteritest

ORSAK
Insulinpumpen/glukosmätaren testar spänningen hos alla batterier som sätts in. Syftet med testet är att batterier med för låg spänning inte ska användas. Om batteriet inte har tillräcklig spänning avges detta alarm. Insulinpumpen/glukosmätaren kommer inte att fungera och batteriet måste bytas.
ÅTGÄRD
Sätt in ett nytt batteri i insulinpumpen/glukosmätaren.

Alarm om ingen insulintillförsel

ORSAK
Insulintillförseln har upphört. Avges om insulinpumpen har upptäckt en blockering.
ÅTGÄRD

Gå igenom följande steg:

 1. Kontrollera om infusionssetet har blivit tilltäppt.
 2. Kontrollera blodsockret och följ om det behövs dina säkerhetsriktlinjer för behandling av högt blodsocker.
 3. Radera alarmet genom att trycka på ESC och ACT. En skärmbild visas med två alternativ: Återuppta och Återspolning
 4. Se till att det finns insulin i reservoaren..
  • Om du hittade och åtgärdade ett veck på slangen väljer du Återuppta.
  • Om reservoaren är tom väljer du Återspolning och byter reservoar och infusionsset
 5. Övervaka BS noga.

Om du har följt dessa steg och får ett till alarm om att du inte får något insulin ska du ringa produktsupport.

Alarm om ingen reservoar

ORSAK
Reservoaren har inte satts in på rätt sätt eller så har ingen reservoar alls satts in.
ÅTGÄRD
Kontrollera att du har satt in en reservoar.

Alarm om kontroll av inställningar

ORSAK
Inträffar efter ett E-alarm eller efter att du har återställt insulinpumpen/glukosmätaren. Du ska se till att alla inställningar är korrekta.
ÅTGÄRD
När alarmet är aktivt ska du kontrollera och/eller programmera om inställningarna för insulinpumpen/glukosmätaren, inklusive tid och datum.

Alarm om stoppad bolus

ORSAK
Ett alarm om stoppad bolus kan inträffa om batteriluckan är lös eller om du stötte i pumpen eller tappade den under bolusdoseringen. Det kan också hända om pumpen får en stöt med statisk elektricitet. Som en säkerhetsåtgärd stoppar pumpen bolusdoseringen om detta inträffar.
ÅTGÄRD
Om du har tappat pumpen ska du se över den och kontrollera att den inte har fått någon skada. Du ska också gå igenom din bolushistorik och vid behov programmera om återstående bolus. Om detta alarm avges är det mycket viktigt att du kontrollerar bolushistoriken för att se hur mycket av bolusdosen du faktiskt fick. Vid behov programmerar du om en bolus med återstående insulin.

Alarm om svagt batteri

ORSAK
Insulinpumpen/glukosmätaren testar spänningen hos alla batterier som sätts in. Vid lägre batterispänning än den fulla kan detta alarm avges. Insulinpumpen/glukosmätaren fungerar normalt, men batteriets livslängd kommer att vara kortare än förväntat.
ÅTGÄRD
Sätt in ett nytt alkaliskt batteri i insulinpumpen/glukosmätaren.

Alarm om tom reservoar

ORSAK
Det finns inget insulin i reservoaren.
ÅTGÄRD
Byt omedelbart reservoar.

E

E (Alarm) Förklaring

ORSAK
Dessa alarm visar bokstaven A följd av två siffror. A-alarmen leder till att all insulintillförsel stoppas, insulinpumpen/glukosmätaren återställs och alla inställningar raderas.
ÅTGÄRD
När du har fått ett A-alarm, skriv ned alarmnumret och ring sedan produktsupport

F

Förv. innan lågt

ORSAK
Sensorglukosvärdena kan nå eller underskrida den gräns du har satt för lågt glukos under den tid du har ställt in för denna varning. Insulinpumpen/glukosmätaren avger 3 ljudsignaler med fallande tonhöjd om du har valt en ljudsignal för denna typ av varning.
ÅTGÄRD
Kontrollmät blodsockret med en blodsockermätare och överväg att vidta korrigeringsåtgärder om mätningen bekräftar varningen.

L

Lågt glukos alarm

ORSAK

Hur fungerar det?

Veo

ÅTGÄRD

MiniMed® Veo™ kan med hjälp av pumpens funktion för kontinuerlig glukosmätning känna av om sensorglukosnivån börjar sjunka och ger då en varning i form av en ljudsignal.

Du kan då vidta åtgärder för att förhindra hypoglykemi.

Om du inte reagerar på varningen och den kontinuerliga glukosmätningen visar att sensorglukosvärdet är farligt lågt avges ytterligare ett varningsljud.

Om du av någon anledning inte kan reagera på varningen avbryter pumpen insulintillförseln i 2 timmar för att hindra att blodsockerfallet får värre konsekvenser.

M

Minska/tysta alarm

ORSAK

Finns det något jag kan göra för att få färre alarm?

Det är viktigt att komma ihåg att varje alarm fyller en funktion och talar om något för dig, så du måste vara uppmärksam på hur många och vilken typ av alarm du får.

Du kan minska antalet alarm du får genom att ändra användarinställningarna eller slå av vissa av alarmen/varningarna. Du kan t.ex.:
• ändra gränsvärdena för alarm för lågt och högt blodsocker till värden som passar dig. Dessutom kan du avaktivera alarmet för högt blodsocker om du vet att blodsockret kommer att bli högt.
• ställa in en längre tid för snoozefunktionen så att du får färre påminnelser.

Andra alarm går att undvika genom att vidta åtgärder redan innan alarmen kommer, t.ex. kalibrera enligt ett regelbundet schema och hålla sändaren inom 2 meter från insulinpumpen så att synkroniseringen inte tappas.
Av säkerhetsskäl bör du rådgöra med sjukvårdspersonalen innan du ändrar pumpens alarminställningar.

Hur får jag tysta varningar?

Du kan välja att ställa in varningsfunktionen på vibration i stället för ljudsignal. Du ändrar inställningen i menyn Funktioner, där du väljer alarmmenyn och därefter typen av alarm.

Du kan också ställa in att varningarna ska vara tysta under en viss period om du t.ex. ska ha ett möte eller göra ett prov. Det alternativet finns i menyn Sensor, alternativet Tyst varning.

ÅTGÄRD

S

Ställa in alarm

ORSAK

Hur ställer jag in varningar/alarm på mitt Minimed® Veo-system?

Du kan ställa in många olika varningar, t.ex. påminnelser om kalibrering, blodsockermätning och missade måltider. Om du använder funktionen för kontinuerlig glukosmätning på pumpen kan du ställa in varningar för högt/lågt glukosvärde, varningar vid prognos om högt/lågt glukosvärde, varningar vid snabba förändringar av glukosvärdena samt snoozevarningar för alla alarm. Du kan också aktivera funktionen Stopp vid lågt glukos.

Sjukvårdspersonalen ger dig råd om hur du ställer in alarm och varningar på ditt Minimed Veo-system.

Jag har programmerat min nya pump/ersättningspump och fått ett alarm om att jag ska programmera om/kontrollera inställningarna. Vad betyder det?

Alarmet om kontroll av inställningar (Check Settings) avges 5-10 minuter efter att pumpen har återställts utan återställning av tid/datum. Pumpen behöver återspolas och alla inställningar (tid/datum/basaldoseringar) måste kontrolleras.

ÅTGÄRD

T

Tyst varning

ORSAK
Displays when 1 or more glucose alerts occur during the time that the Alert Silence feature is turned on.
ÅTGÄRD

Tryck på ESC och sedan på ACT för att radera varningen. Kontrollera registrerade uppgifter om glukosvarningar i skärmbilden för historik för sensorvarningar (SENSORVARNINGSHIST.). Så här visar du skärmbilden:

 1. Gå till skärmbilden SENSORVARNINGSHIST.: o Startskärmbild > Huvudmeny > Sensor > Sensorvarningshist.
 2. Skärmbilden SENSORVARNINGSHIST. visas. Den senaste varningen är markerad. Välj den varning du vill ha mer information om och tryck på ACT.
 3. En ny skärmbild visas med detaljerade uppgifter om varningen.

V

Varning för dålig sändare

ORSAK
Batteriet i sändaren är slut.
ÅTGÄRD
Ladda omedelbart sändaren.

Varning för fel på sensor

ORSAK
Glukossensorns signaler är för höga eller för låga.
ÅTGÄRD
Du behöver inte byta glukossensorn. Tryck på ESC och sedan på ACT för att radera varningen. Om varningen kvarstår, testa sändaren med testpluggen.

Varning för lågt batteri

ORSAK
Varningen för lågt batteri visas när mindre än 10 % återstår av livslängden för batteriet i insulinpumpen/glukosmätaren. Bakgrundsbelysningen, fjärrkontrollen och mätarfunktionerna är inaktiverade när batteriet är svagt. Om varningsfunktionen är inställd på vibration ändrar pumpen/glukosmätaren den till en ljudsignal med ett pipljud.
ÅTGÄRD

Tryck på ESC och sedan på ACT för att radera varningen innan du byter batteri.

Om du får den här varningen får du inte somna utan att byta batteri.

Varning för sensorslut

ORSAK
Glukossensorns livslängd är slut.
ÅTGÄRD

Byt glukossensor.

Varning innan högt värde

ORSAK
Sensorglukosvärdena kan nå eller överskrida den gräns du har satt för högt blodsocker under det tidsintervall du har ställt in för denna varning. Insulinpumpen/glukosmätaren avger 3 ljudsignaler med stigande tonhöjd om du har valt en ljudsignal för denna typ av varning.
ÅTGÄRD
Kontrollmät blodsockret med en blodsockermätare och överväg att vidta korrigeringsåtgärder om mätningen bekräftar varningen.

Varning om automatisk avstängning

ORSAK
Varnar dig för att inga knappar har tryckts ned under den tid som har ställts in för tidsperiod utan knapptryckningar med funktionen TID FÖR AUTOSTOPP, och talar om att insulintillförseln har stoppats.
ÅTGÄRD
Tryck på ESC och sedan på ACT för att radera alarmet.

Varning om dålig sensor

ORSAK
Du kan få detta alarm efter att du har fått två kalibreringsfel i följd, eller när du initierar glukosmätaren utan kalibreringsfel.
ÅTGÄRD
 • Om varningen berodde på två kalibreringsfel i följd ska du byta ut glukossensorn.
 • Om varningen kom utan två kalibreringsfel ska du kontakta vår produktsupport för att kontrollera att sändaren fungerar som den ska.
 • Om du fick meddelandet under initieringen kan du eventuellt lösa problemet utan att behöva byta ut sensorn. Ring produktsupport för mer information.

Varning om förlorad signal

ORSAK

Insulinpumpen/glukosmätaren har inte fått någon signal från sändaren.

ÅTGÄRD

Koppla inte loss sändaren från sensorn.

 1. Se till att glukossensorn är korrekt införd.
 2. Kontrollera i skärmbilden KONTR. INSTÄLLN. att det ID för sändaren som matats in i insulinpumpen/glukosmätaren överensstämmer med det som finns angivet på sändaren: Startskärmbild > Huvudmeny > Sensor > Kontr. inställn.
 3. Kontrollera anslutningen mellan sändare och sensor. Håll i den införda sensorn längst bak i systemet för att förhindra att den rör sig och tryck bestämt på sändaren:
  • Om du hör ett klick, vänta i 20 sekunder på att ett grönt ljus ska blinka på sändaren i 10 sekunder som bekräftelse på att anslutningen är god. Om du ser ett grönt ljus berodde varningen på att sändaren och sensorn inte var anslutna till varandra.
  • Om du hör ett klick men inte ser något grönt ljus på sändaren ska du kontrollera om sändaren är laddad.
  • Om du inte hör något klick när du kontrollerar anslutningen berodde varningen på ett sändningsproblem. För insulinpumpen/glukos­mätaren närmare glukossensorn och sändaren.
 4. Använd funktionen för att hitta en förlorad sensor om du har tappat bort glukossensorn: Startskärmbild > Huvudmeny > Sensor > Sensorstart > Sök förlorad signal
 5. Obs: Om du har någon av pumpmodellerna x12, x15 eller x22 ska du ringa Medtronics produktsupport för mer information.

Varning om hastighet för nedgång

ORSAK
Sensorglukosvärdena sjunker med en hastighet som är lika med eller högre än den gräns du valde för varningen. Insulinpumpen/glukosmätaren avger 2 ljudsignaler med fallande tonhöjd om du har valt en ljudsignal för denna typ av varning.
ÅTGÄRD
Kontrollmät blodsockret med en blodsockermätare och överväg att vidta korrigeringsåtgärder om mätningen bekräftar varningen.

Varning om kalibreringsfel

ORSAK

Kalibrera systemet. Exempel på möjliga orsaker är:

 • Ett felaktigt blodsockervärde angavs från blodsockermätaren till insulinpumpen/glukosmätaren.
 • Det angivna blodsockervärdet var inte aktuellt.
 • Ditt blodsocker stiger eller sjunker snabbt.
 • Glukossensorn behöver mer tid för att stabiliseras efter införandet.
 • Glukossensorn ger inte längre korrekta avläsningar.
ÅTGÄRD
 • Om du får en varning om kalibreringsfel ska du ange ett nytt mätvärde från blodsockermätaren som kan användas för kalibrering.
 • Om du får en varning om kalibreringsfel vid den andra kalibreringen visas en varning om att du måste byta sensor på eller Guardian®-system och om dålig sensor på en insulinpump av modellerna 522/722 eller Veo
 • Ring Medtronics produktsupport för mer information.

Obs: Om du har någon av pumpmodellerna x12, x15 eller x22 ska du ringa Medtronics produktsupport för mer information.

Varning om laddning av sändaren

ORSAK
Inträffar efter ett E-alarm eller efter att du har återställt insulinpumpen/glukosmätaren. Du ska se till att alla inställningar är korrekta.
ÅTGÄRD
När alarmet är aktivt ska du kontrollera och/eller programmera om inställningarna för insulinpumpen/glukosmätaren, inklusive tid och datum.

Varning om ökningshastighet

ORSAK
Sensorglukosvärdena stiger med en hastighet som är lika med eller högre än den gräns du valde för varningen. Insulinpumpen/glukosmätaren avger två ljudsignaler med stigande tonhöjd om du har valt en ljudsignal för denna typ av varning.
ÅTGÄRD
Kontrollmät blodsockret med en blodsockermätare och överväg att vidta korrigeringsåtgärder om mätningen bekräftar varningen.

Varning om sensorbyte

ORSAK
Du kan få detta alarm efter att du har fått två kalibreringsfel i följd, eller när du initierar glukosmätaren utan kalibreringsfel.
ÅTGÄRD

Om varningen berodde på två kalibreringsfel i följd ska du byta ut glukossensorn. Om varningen kom utan två kalibreringsfel ska du kontakta vår produktsupport för att kontrollera att sändaren fungerar som den ska. Om du fick meddelandet under initieringen kan du eventuellt lösa problemet utan att behöva byta ut sensorn. Ring produktsupport för mer information.

Varning om svag signal

ORSAK
Avges när insulinpumpen/glukosmätaren inte får data från sändaren under en förinställd tidsperiod (som ställs in under Svag signal).
ÅTGÄRD

Flytta insulinpumpen/glukosmätaren närmare sändaren eller flytta sändaren och insulinpumpen/glukosmätaren till samma sida av kroppen.

Obs: Om du har någon av pumpmodellerna x12, x15 eller x22 ska du ringa Medtronics produktsupport för mer information.

Varning vid högt sensorglukos

ORSAK
Glukosvärdet är högre än eller lika med din gräns för högt glukos. Om du inte har ställt in någon gräns för högt glukosvärde och inte ställer glukosvarningen på PÅ får du ingen varning om högt glukosvärde.
ÅTGÄRD
Kontrollmät blodsockret med en blodsockermätare och överväg att vidta korrigeringsåtgärder om mätningen bekräftar varningen.

Varningen för högt

ORSAK
Sensorglukosvärdet är högre än eller lika med din gräns för högt glukos. Om du inte har ställt in någon gräns för högt glukosvärde och inte ställer glukosvarningen på PÅ får du ingen varning om högt sensorglukosvärde. Insulinpumpen avger 4 ljudsignaler med stigande tonhöjd om du har valt en ljudsignal för denna typ av varning.
ÅTGÄRD
Kontrollmät blodsockret med en blodsockermätare och överväg att vidta korrigeringsåtgärder om mätningen bekräftar varningen.

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan