Skip to main content

Stručný prehľad vplyvu nízkosacharidového a veľmi nízkosacharidového stravovania na ľudí s diabetom

« Môj MiniMed™ Care Blog | Marec 9, 2021 |
Jedlo a nápoje
Diet

Aký vplyv má príjem nízkosacharidovej alebo veľmi nízkosacharidovej stravy na ľudí s diabetom 1. typu? Ako prvé je potrebné objasniť, čo sa chápe pod pojmom nízkosacharidová (LCD) alebo veľmi nízkosacharidová strava (VLCD).

Tabuľka nižšie uvádza jeden z bežných konsenzov používaných pri popisovaní nízkosacharidovej a veľmi nízko sacharidovej stravy a ich porovnávaní.

Tabuľka 1 Všeobecný konsenzus týkajúci sa rôznych úrovní príjmu sacharidov

Nízkosacharidová strava patrí k témam s najrozsiahlejším výskumom v oblasti diabetu. Treba však poznamenať, že väčšina výskumov sa zaoberá pacientmi s diabetom 2. typu. Pri aplikovaní týchto poznatkov na ľudí s diabetom 1. typu sa preto musí postupovať opatrne.

Nízkosacharidová strava

Mnoho štúdií uskutočnených v posledných rokoch si začalo klásť otázku, či je vhodné, aby sacharidy zohrávali takú dôležitú úlohu v stravovaní diabetikov aj ľudí bez diabetu. U pacientov s diabetom 2. typu môže nízkosacharidová strava pomôcť so znižovaním cholesterolu, hodnoty HbA1c a hmotnosti. Nízkosacharidové stravovanie môže navyše znížiť riziko vzniku diabetu 2. typu.

Americká diabetická asociácia (ADA)1, ktorá je jedným z referenčných orgánov, už zaradila nízkosacharidové stravovanie medzi svoje odporúčania možných stravovacích návykov. Nízkosacharidová strava je tiež zaradená ako jedna z navrhovaných možností stravovania v najnovších pokynoch britskej diabetologickej asociácie Diabetes UK. Asociácia Diabetes UK však uvádza, že v súčasnosti neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by potvrdzovali, že dlhodobé prínosy nízkosacharidového stravovania sú viac alebo menej efektívne než v prípade iných stravovacích návykov.

Nízkosacharidové stravovanie a diabetes 1. typu

Vplyv nízkosacharidového stravovania na ľudí s diabetom 1. typu je z mnohých dôvodov diskutabilný. Vo všeobecnosti neexistuje dostatok štúdií, ktoré by jednoznačne potvrdzovali, že nízkosacharidové stravovanie má pre ľudí s diabetom 1. typu väčšie prínosy.

Okrem toho je aj oveľa menej dôkazov v súvislosti s nízkosacharidovým stravovaním a diabetom 1. typu a neexistujú takmer žiadne spoľahlivé údaje týkajúce sa detí a tehotných žien.

Na konci roka 2018 vydala skupina odborníkov z oblasti stravovania a diabetu 1. typu zdravotnú publikáciu2.  V tomto článku boli všetky zverejnené články na túto tému zhrnuté.  V tomto zhrnutí sa uvádza, že nízkosacharidové stravovanie síce má priaznivý účinok na reguláciu hodnôt glykémie, je však potrebných viac štúdií, ktoré by to jasne potvrdili. Zdá sa teda, že tento typ stravovania môže mať pozitívny vplyv na reguláciu hodnôt glykémie. Na potvrdenie tejto skutočnosti je však potrebných viac štúdií.

Veľmi nízkosacharidové stravovanie a diabetes 1. typu

Veľmi nízkosacharidové stravovanie tiež nazývame veľmi nízkosacharidové ketogénne stravovanie. Ak totiž telo nemá dostatočný prísun sacharidov na tvorbu energie, začne rozkladať bielkovinové a tukové zásoby. Pri rozklade tukov na energiu vzniká v tele vedľajší produkt, ktorým sú ketóny. Pre ľudí bez diabetu sú ketóny zvyčajne neškodné. Ale pre osobu s diabetom 1. typu môže byť produkcia ketónov nebezpečná, ba priam život ohrozujúca, ak dôjde k ich zvýšeniu z dôvodu nedostatočného podania inzulínu.


V máji 2019 bola v časopise Pediatrics3 publikovaná štúdia o nízkosacharidovom stravovaní pri liečbe diabetu 1. typu. Táto štúdia uvádza, že veľmi nízkosacharidová strava umožnila u detí a dospelých mimoriadne dobrú reguláciu hodnôt glykémie, pričom hodnota HbA1c bola 5,7 % (60 mmol/mol) a výrazne sa znížila frekvencia udalostí hypoglykémie. Zdá sa teda, že znížením množstva skonzumovaných sacharidov sa znížila variabilita hodnôt glukózy po jedlách. Znížilo sa tiež množstvo potrebného inzulínu a jednotlivci zapojení do tejto štúdie zaznamenali nižšiu frekvenciu výskytu hyperglykémie vďaka tomu, že si počas dňa udržali nižšie hladiny inzulínu v krvi. Hoci výsledky tejto štúdie dokazujú určité prínosy, pri ich vyhodnocovaní treba byť ostražitý. Išlo totiž o mimoriadne motivovanú skupinu ľudí s diabetom 1. typu, ktorí príjem svojej stravy nahlasovali sami.

Okrem toho, k dispozícii je tiež množstvo literatúry o nežiaducich účinkoch tohto typu stravovania u ľudí s diabetom2. Patria k nim napríklad znížená rýchlosť rastu, zmeny v krvných lipidoch, zvýšené riziko hypoglykemických udalostí a ketoacidózy, ako aj nedostatočné dodržiavanie monitorovania stravovania.

Vplyv veľmi nízkosacharidovej stravy sa nesmie zovšeobecňovať na všetkých a odporúča sa, aby ste sa pred prechodom na takýto typ stravovania poradili so svojím diabetológom.

Na záver môžeme povedať, že síce existuje určitý konsenzus v definícii nízkosacharidového a veľmi nízkosacharidového stravovania, v literatúre však nie je vždy zjavný. Niektoré štúdie naznačujú dramatické zníženie hodnôt HbA1c, či dokonca zníženie frekvencie výskytu hypoglykemických udalostí a predĺženie doby, keď sú hodnoty v povolenom rozsahu. Stále však chýbajú dôkazy o účinnosti a bezpečnosti. U ľudí s diabetom 1. typu existujú určité obavy týkajúce sa rizika DKA, ako aj možného vplyvu na rast u detí s diabetom 1. typu. Dodržiavanie nízkosacharidového alebo veľmi nízkosacharidového stravovania si vyžaduje dostatočnú motiváciu a dlhodobé odhodlanie. Skôr ako prejdete na tento stravovací režim, odporúčame vám poradiť sa so svojím diabetológom.

Odkaz

1.    Feinman RD, Pogozelski WK, Astrup A, et al. Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: critical review and evidence base [published correction appears in Nutrition. 2019 Jun;62:213]. Nutrition. 2015;31(1):1-13.
2.    Seckold R, Fisher E, de Bock M, King BR, Smart CE. The ups and downs of low-carbohydrate diets in the management of Type 1 diabetes: a review of clinical outcomes. Diabet Med. 2019;36(3):326-334. 
3.    Lennerz B, Barton A, Bernstein R et al. Management of Type 1 Diabetes With a Very Low–Carbohydrate Diet. Pediatrics. 2018;141(6):1-12
4.    Diabetes UK, 2019. Low-Carb Diet And Meal Plan. [online] Diabetes UK. Available at: <https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/meal-plans-/low-carb> [Accessed 19 September 2020].
5.    Evert A, Dennison M, Gardner C et al. Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2019;42(5):731-754