Skip to main content

Podmienky používania

Terms of use

Pozorne si prečítajte tieto podmienky používania.

V týchto podmienkach používania sa uvádzajú pravidlá pre návštevníkov webovej lokality spoločnosti Medtronic. Túto webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Medtronic. Medtronic je názov, ktorým označujeme celú našu spoločnosť vrátane spoločnosti Medtronic, Inc. a všetkých ostatných spoločností, ktoré pod ňu spadajú, čiže jej dcérskych spoločností a pobočiek. Zámená "my", "naše" a ich pádové tvary označujú celú spoločnosť Medtronic. Spoločnosť Medtronic prevádzkuje aj iné webové lokality. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na naše ďalšie webové lokality. Pri ich návšteve by ste si preto mali prečítať podmienky používania, ktoré sú na nich zverejnené.

Tieto podmienky používania boli naposledy aktualizované v decembri 2012. Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť. Preto ich skontrolujte pri každej návšteve tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s najnovšou verziou podmienok používania.

Túto webovú lokalitu financuje a prevádzkuje spoločnosť Medtronic. Informácie na tejto webovej lokalite slúžia len na všeobecnú informáciu. Informácie, ktoré si prečítate na tejto webovej lokalite, nemôžu nahrádzať konzultácie s vaším lekárom. Spoločnosť Medtronic nevykonáva lekársku prax ani neposkytuje lekárske služby ani odporúčania a informácie na tejto webovej lokalite nepredstavujú lekárske odporúčania. V súvislosti s diagnózou a liečbou sa vždy obráťte na svojho lekára.

Informácie o zdraví sa rýchlo menia. Preto je najlepšie si ich vždy overiť u vášho lekára.

Táto webová lokalita obsahuje informácie o produktoch a spôsoboch liečby povolených na Slovensku a je určená pre obyvateľov Slovenskej republiky. Ak žijete mimo územia Slovenskej republiky, môžete na tejto webovej lokalite nájsť produkty alebo spôsoby liečby, ktoré nie sú vo vašej krajine dostupné alebo povolené.

Materiály na tejto webovej lokalite sú majetkom našej spoločnosti alebo vlastníme licenciu na ich využívanie. Tieto materiály sú chránené autorskými právami Spojených štátov a iných krajín. Na kopírovanie týchto údajov sa vzťahuje niekoľko dôležitých pravidiel. Kópie materiálov z tejto webovej lokality môžete posielať e-mailom, preberať alebo tlačiť výhradne na osobné a nekomerčné účely. Pri posielaní e-mailom, preberaní alebo tlači kópií materiálov z tejto webovej lokality v nich musíte ponechať všetky autorské práva a iné v nich obsiahnuté oznámenia vrátane oznámenia o autorských právach v dolnej časti strany.

Zároveň sme vlastníkmi názvov, ktorými sú na tejto lokalite označené naše produkty a služby, a tieto názvy sú chránené právnymi predpismi o ochranných známkach Spojených štátov a iných krajín. Ak za názvom uvedeným na webovej lokalite nasleduje symbol ®, znamená to, že táto ochranná známka bola zaregistrovaná v Spojených štátoch. Ak za názvom uvedeným na webovej lokalite nasleduje symbol ™, znamená to, že táto ochranná známka nie je registrovaná. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Na používanie materiálov z určitých častí tejto webovej lokality sa môžu vzťahovať špecifické pravidlá. Tieto pravidlá sú uvedené priamo pri daných materiáloch.

Ak materiály alebo ochranné známky z tejto webovej lokality použijete spôsobom, ktorý tieto podmienky používania výslovne nepovoľujú, porušujete tým našu vzájomnú dohodu a môžete sa tak dopustiť porušovania právnych predpisov týkajúcich sa autorských práv, ochranných známok a iných právnych predpisov. V takom prípade automaticky strácate právo využívať túto webovú lokalitu. Vlastnícke nároky na tieto materiály náležia nám alebo autorom materiálov obsiahnutých na tejto webovej lokalite. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Týmto sa udeľuje nevýhradná, obmedzená a odvolateľná licencia na prepojenie na túto webovú lokalitu. Spoločnosť Medtronic si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať túto licenciu ako celok alebo vaše právo na používanie konkrétnych prepojení. Ak spoločnosť Medtronic túto licenciu odvolá, zaväzujete sa bezprostredne odstrániť alebo zablokovať všetky prepojenia na túto webovú lokalitu.

Súhlasíte, že prepojenie na túto webovú lokalitu nebudete prezentovať spôsobom, ktorý by slúžil ako reklama alebo vyzeral ako propagácia inej spoločnosti, produktu alebo služby. Súhlasíte, že toto prepojenie nebude uvedené na webovej lokalite, ktorej obsah môže rozumný človek považovať za obscénny, hanlivý, obťažujúci, hrubo urážlivý alebo škodlivý. V žiadnom prípade nie je dovolené zobrazovať túto webovú lokalitu alebo jej obsah v rámcoch ani kopírovať časti jej obsahu na server. Súhlasíte, že bez nášho predošlého písomného súhlasu nebudete zobrazovať ani používať logo ani ochranné známky spoločnosti Medtronic.

Na tejto webovej lokalite sa môžu nachádzať prepojenia na webové lokality, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Medtronic. Tieto prepojenia uvádzame pre vašu informáciu, ale nevykonávame žiadnu revíziu, kontrolu ani monitorovanie materiálov na týchto ďalších webových lokalitách. Za činnosť týchto webových lokalít alebo vaše obchodné jednania s nimi nenesieme žiadnu zodpovednosť. Na požívanie ostatných webových lokalít sa vzťahujú ich vlastné podmienky používania vrátane ich vlastných zásad ochrany osobných údajov.

Tieto webové lokality môžu obsahovať informácie o používaní produktov spoločnosti Medtronic alebo spôsoboch liečby, ktoré neboli schválené v krajine vášho pobytu. Tento typ informácií nekontrolujeme ani neschvaľujeme.

Spätná väzba, komentáre a nápady zo strany návštevníkov tejto webovej lokality sú vítané, ale chceme vás upozorniť, že všetky informácie odoslané prostredníctvom tejto webovej lokality budú považované za neosobné, nedôverné a nechránené (s výnimkou osobných údajov, vymedzených v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov). Ak nám prostredníctvom tejto webovej lokality pošlete akékoľvek nápady, informácie, koncepty, znalosti, techniky alebo materiály, udeľujete tým spoločnosti Medtronic neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu, ktorá nepodlieha licenčným poplatkom, na ich používanie, reprodukciu, zobrazenie, výkon, úpravu, prenos a distribúciu prostredníctvom ľubovoľného média a súhlasíte, že spoločnosť Medtronic ich môže slobodne používať na ľubovoľné účely.

Žiadne záruky. Celý obsah tejto webovej lokality je vám sprístupnený „tak, ako je“. Spoločnosť Medtronic týmto odmieta všetky záruky, výslovné alebo implicitné, či už vyplývajúce zo zákona alebo iné. Spoločnosť Medtronic neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky o tom, že použitie tejto webovej lokality bude neprerušené a bezchybné. Vy sami nesiete zodpovednosť za podniknutie všetkých potrebných predbežných opatrení na zabezpečenie toho, že obsah získaný z tejto webovej lokality nebude obsahovať žiadne vírusy ani iný potenciálne škodlivý počítačový kód.

Obmedzenie zodpovednosti. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Medtronic ani žiadna osoba alebo spoločnosť s ňou spojená neponesie zodpovednosť za škody spôsobené použitím tejto webovej lokality alebo materiálov na nej alebo nemožnosťou ich použiť. Táto ochrana sa vzťahuje na reklamácie na základe záruky, zmluvy, občianskoprávneho konania, objektívnej zodpovednosti alebo inej právnej teórie. Táto ochrana sa vzťahuje na spoločnosť Medtronic, jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a dodávateľov uvedených na tejto webovej lokalite. Táto ochrana sa týka všetkých druhov strát vrátane (ale nie výhradne) priamych alebo nepriamych, špecifických, náhodných, následných, exemplárnych alebo sankčných náhrad škody, zranení osôb či nezákonne spôsobeného úmrtia, straty ziskov alebo škôd vyplývajúcich zo straty údajov alebo prerušenia podnikania.

Okrem pravidiel uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa na vás môžu vzťahovať dodatočné podmienky, ktoré platia pri využívaní konkrétnych služieb alebo materiálov z určitých častí tejto webovej lokality, napr. po kliknutí na prepojenie na tejto lokalite. Prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zistite, ako chránime a používame informácie, ktoré od vás získame prostredníctvom tejto webovej lokality.

Ak porušíte tieto podmienky používania alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov spôsobom, ktorý poškodí ďalšie osoby, zaväzujete sa, že spoločnosť Medtronic neponesie za túto škodu žiadnu zodpovednosť.

Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s tým, že jedinou jurisdikciou a miestom na riešenie sporov so spoločnosťou Medtronic alebo sporov súvisiacich s použitím tejto webovej lokality sú súdy Slovenskej republiky. Ďalej súhlasíte a potvrdzujete, že prijmete výkon osobnej spravodlivosti na týchto súdoch v súvislosti so sporom, ktorý sa týka spoločnosti Medtronic alebo jej dcérskych spoločností, zamestnancov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov alebo dodávateľov. Tieto podmienky používania sa riadia vnútroštátnym hmotným právom Slovenskej republiky bez zohľadnenia zásad konfliktu právnych noriem.

Spoločnosť Medtronic vám môže doručovať oznámenia prostredníctvom e-mailu, všeobecného oznámenia na tejto webovej lokalite alebo formou písomného oznámenia, ktoré vám pošle poštou na adresu uvedenú vo vašich záznamoch v spoločnosti Medtronic. Oznámenia spoločnosti Medtronic môžete doručiť pomocou  funkcie Obrátiť sa na spoločnosť Medtronic, alebo na adresu:

Medtronic Slovakia, s.r.o.
City Business Center V
Karadžičova 16
821 08  Bratislava