Skip to main content

Črevná mikroflóra: prekvapivá indícia pri diabete

« Môj MiniMed™ Care Blog | September 13, 2023 |
Produkty
Črevná mikroflóra: prekvapivá indícia pri diabete

Je možné, že zjedený tanier špagiet môže byť v každom tele spracovaný inak? Odpoveď je áno, pretože každý organizmus metabolizuje a vstrebáva sacharidy určitým spôsobom, a to vďaka premennej, ktorá sa až donedávna nezohľadňovala: črevná mikroflóra, niečo, čo sme len začali objavovať.

Dokážeme prispôsobiť liečbu diabetu črevnej mikroflóre?

Črevná mikroflóra, bežne známa ako črevná flóra, je súbor mikroorganizmov, ktoré existujú v našom tele. Tieto drobné mikroorganizmy sú tu s nami od narodenia a „sú považované za ďalší orgán našej ľudskej fyziológie“, ako to hovorí José Manuel Fernández-Real, M.D., Ph.D., profesor medicíny na Univerzite v Girone a vedúci endokrinologického oddelenia nemocnice Dr. Josepa Trueta v Girone v Španielsku. V skutočnosti máme v našom tráviacom trakte viac než sto biliónov mikroorganizmov.1

Ešte pred niekoľkými rokmi zastávali endokrinológovia a odborníci na výživu podobné názory na to, ako sa má stravovať človek s diabetom. Miska cestovín s hmotnosťou približne 100 gramov obsahuje približne 25 gramov sacharidov a verilo sa, že týchto 25 gramov sacharidov sa správa u všetkých pacientov rovnako za predpokladu, že glykemická absorpcia potravy je u všetkých rovnaká.

V súčasnosti začíname podľa Dr. Fernándeza-Reala chápať, že „črevná mikroflóra každého človeka je odlišná a mikroflóra človeka s diabetom sa jednoznačne líši od mikroflóry človeka, ktorý diabetes nemá“. Aj keď je v tejto oblasti stále potrebný ďalší výskum, isté je to, že vstrebávanie sacharidov sa u každého človeka líši a svoju rolu jednoznačne zohráva aj črevná mikroflóra.

Zložitosti prispôsobenia

Bezpochyby čelíme „komplikovanej premennej, ktorú je ťažké merať, ale ktorá nás môže dostať bližšie k realite metabolizmu každého človeka“. Vďaka štúdiám črevnej mikroflóry „je glykemický index potravín, hodnotu, ktorá je veľmi variabilná a ktorá je už mnoho rokov spochybňovaná, možné lepšie predpovedať, ak je známe zloženie črevnej mikroflóry“. A práve znalosť tejto mikroflóry môže pomôcť optimalizovať stravovanie ľudí s diabetom, čím sa stáva viac prispôsobeným a efektívnym.

Pred niekoľkými rokmi Dr. José Manuel Fernández-Real publikoval článok v časopise Nature Medicine2, v ktorom preukázal, že niektoré lieky môžu zmeniť črevnú mikroflóru človeka. Štúdia sa zameriava na diabetes 2. typu a vplyv, ktorý má metformín na črevnú mikroflóru pacientov.

Črevná mikroflóra kolíše a čiastočne závisí od stravy, pričom zloženie mikroorganizmov, ktoré obsahuje, môže mať vplyv na glykémiu daného človeka. Doteraz sa väčšina meraní črevnej mikroflóry uskutočňovala prostredníctvom kultivačných vyšetrení stolice. Lekár však dodáva: „Pri týchto technikách sa stratí až 80 % informácií. Najprecíznejšími technikami sú tie, ktoré analyzujú sekvencie DNA našej črevnej mikroflóry, kde môžeme nájsť baktérie, plesne, vírusy a dokonca aj mikroparazity.“ Existuje celý rad prvkov, ktoré nepochybne ovplyvňujú trávenie človeka s diabetom a jeho následný manažment glykémie.

Záverečné myšlienky

Aj keď väčšina z nás by pri jedení taniera špagiet pravdepodobne radšej nemyslela na drobné mikroorganizmy v našich črevách, výskum Dr. Fernándeza-Reala nám poskytuje kľúčovú indíciu pri vývoji prispôsobenej liečby diabetu. Podľa jeho vlastných slov: „Začlenenie mikroflóry do rovnice je objavením odpovede, ktorá je bližšia realite, no na druhej strane je oveľa zložitejšia.“ Takže kým stále pokračuje výskum odhaľujúci všetky indície, zostaňte naladení a vychutnajte si tie špagety!

Odkazy na literatúru:

  1. Thursby E, Juge N. Introduction to the human gut microbiota. (Úvod do ľudskej črevnej mikroflóry.) Biochem J. 2017;474(11):1823-1836.
  2. Wu H, Esteve E, Tremaroli V. et al. Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 diabetes, contributing to the therapeutic effects of the drug. (Metformín mení črevný mikrobióm osôb s diabetom 2. typu bez predchádzajúcej liečby, čím prispieva k terapeutickým účinkom lieku.) Nat Med. 2017;23:850–858.

Obsah tohto článku má informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu návodu na použitie prístroja ani názor, diagnostiku alebo liečbu predpísanú vaším diabetológom. Informácie o diagnostike a liečbe vždy konzultujte so svojím diabetológom a dôsledne dodržiavajte jeho pokyny. Voči spoločnosti Medtronic nemôže byť žiadnym spôsobom vyvodená zodpovednosť za žiadne škody spôsobené alebo pravdepodobne spôsobené, priamo či nepriamo, informáciami obsiahnutými v tomto článku.

* Poznámka editora: Tento článok bol prebratý a prispôsobený z príspevku uverejneného na stránke Medtronic Diabetes Australia.