Skip to main content

Regulamin serwisu

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym pod nazwą „POMPY-MEDTRONIC.PL”, zwanego dalej Serwisem, a także zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., Nr 1422 z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
3. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych zobowiązane są uzyskać zgodę ich Przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności na zawarcie umowy z Usługodawcą.
4. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych (małoletni poniżej 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie) korzystają z Usług za pośrednictwem swoich Przedstawicieli ustawowych.
5. Każdy Użytkownik (i/lub Przedstawiciel ustawowy, w przypadku w którym jego udział jest niezbędny do korzystania z Usług) zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas Rejestracji w Serwisie. 
6.Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1. Serwis - portal internetowy „POMPY-MEDTRONIC.PL” umieszczony w domenie https://www.medtronic-diabetes.com/pl-PL, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi.
2. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, określone w § 4 Regulaminu.
3. Usługodawca – Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ul. Polnej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037566, REGON 011206233, NIP 9521000289.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
5. Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, która jest rodzicem, opiekunem albo kuratorem Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Rejestracja w serwisie MiniMed Care - proces służący do założenia Konta w Serwisie, polegający na (i) wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.medtronic-diabetes.com/pl-PL (ii) wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach za pomocą określonych narzędzi (iii) kliknięciu w hiperłącze „ZAŁÓŻ KONTO".
7. Konto – przestrzeń na serwerze Usługodawcy dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w serwisie MiniMed Care oraz zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła), przypisana do Użytkownika, za pomocą której korzysta on z niektórych Usług.
8. Serwis MiniMed Care – platforma edukacyjna będąca częścią Serwisu, przeznaczona dla użytkowników pomp insulinowych Medtronic posiadających miejsce zamieszkania na terenie Polski, dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w Serwisie.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik/Przedstawiciel ustawowy powinien dysponować:

 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 2. urządzeniem mającym zainstalowaną wtyczkę multimedialną Adobe Flash Player 9 lub wyższą;
 3. aktualną przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW
 4. Korzystanie z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie wymaga posiadania adresu elektronicznego, którym Użytkownik lub Przedstawiciel ustawowy może samodzielnie dysponować

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

 1. możliwość przeglądania, odczytywania i wyszukiwania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie;
 2. możliwość skontaktowania się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie w celu zadania pytania, uzyskania informacji lub zgłoszenia swojego pomysłu;
 3. Usługa serwisu MiniMed Care polegająca na możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkowników;
 4. Usługa Newsletter polegająca na możliwości otrzymywania przez Użytkownika informacji o usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę.

2. Usługa serwisu MiniMed Care wymieniona w punkcie 3 powyżej wymagają Rejestracji.
3. Usługodawca oświadcza, że Serwis będzie stale modyfikowany, w szczególności poprzez dodawanie nowych funkcjonalności lub usuwanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu, o czym Użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Korzystanie z Serwisu, w tym także z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie, jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Inne funkcjonalności Serwisu, niewymienione w ust. 1 powyżej, mogą mieć charakter bezpłatny lub odpłatny. Korzystanie z Usług płatnych jest całkowicie dobrowolne i opcjonalne. Informacje o rodzaju i wysokości opłat oraz sposobie pobierania opłat za Usługi płatne zostaną określone przez Usługodawcę na stronach Serwisu.

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług polegających na możliwości przeglądania, odczytywania i wyszukiwania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie).
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług polegających na możliwości skontaktowania się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie w celu zadania pytania, uzyskania informacji lub zgłoszenia swojego pomysłu następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w hiperłącze „PRZEŚLIJ” udostępnionego przez Usługodawcę w formularzu kontaktowym.
3. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe wskazane w formularzu i oznaczone jako obowiązkowe.

1. Przedmiotem Usługi serwisu MiniMed Care jest możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie i udostępnianych im za pośrednictwem Konta.
2. Umowa o świadczenie Usługi serwisu MiniMed Care zostaje zawarta w wyniku Rejestracji w serwisie MiniMed Care – w momencie kliknięcia w hiperłącze „Prześlij”.
3. Zawierając umowę o świadczenie Usługi serwisu MiniMed Care Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
4. Usługodawca dostosowuje materiały zamieszczane w Serwisie w ramach Usługi serwisu MiniMed Care do indywidualnych potrzeb Użytkowników na podstawie danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w papierowej karcie rejestracji oraz w formularzu rejestracyjnym. W związku z tym podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika może skutkować nieprawidłowym świadczeniem Usługi serwisu MiniMed Care.
5. Konto dostępne jest w Serwisie do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika lub do momentu usunięcia Konta przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie.
6. Usunięcie Konta przez Użytkownika możliwe jest w każdym czasie i następuje poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej prośbę o usunięcie Konta na adres poczty elektronicznej wskazany w § 15 ust. 3 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności Konto Użytkownika zostaje usunięte w terminie 7 dni od otrzymania przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierającej prośbę o usunięcie Konta.
7. Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Konta z Serwisu w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, po wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie i bezskutecznym upływie tego terminu.

1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu Newsletter zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługodawcę powiadomienia o założeniu Konta MiniMed Care w którym Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Usługodawcy oraz na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., Nr 1422 z późń. zm.).
2. Przedmiotem Usługi Newsletter jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika, w sposób cykliczny, informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę.
3. Newsletter zawiera informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., Nr 1422 z późń. zm).

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

1. Korzystając z Serwisu Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać postanowień Regulaminu.
2. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych, w tym hasła, osobom nieupoważnionym.
4. Usługodawca informuje, że wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. W przypadku postępowania Użytkownika naruszającego przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące środki:

 1. wezwanie Użytkownika do zaniechania naruszeń,
 2. wezwanie Użytkownika usunięcia skutków dokonanych naruszeń,
 3. trwałe usunięcie Konta lub czasowe zablokowanie dostępu do Konta – po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń.

7. W przypadku, w którym przemawia za tym konieczność ochrony praw osób trzecich lub interesu Usługodawcy, Usługodawca może zablokować dostęp Użytkownika do Konta bez uprzedniego wezwania, informując o tym Użytkownika.

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
3. W przypadku, w którym świadczenie Usług wymaga udziału lub zgody Przedstawiciela ustawowego, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014.r., Nr 1182 z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Przedstawicieli ustawowych Użytkowników w celu umożliwienia korzystania z Usług tym Użytkownikom.
4. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wymagającej stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu podania danych osobowych, Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. numer telefonu,
 4. województwo, na terenie którego mieszka Użytkownik.

5. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi serwisu MiniMed Care Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL,
 3. rodzaj i numer seryjny pompy insulinowej,
 4. numer seryjny glukometru,
 5. data rozpoczęcia korzystania z pompy,
 6. informacja, jakie leczenie przeciwcukrzycowe było stosowane przed pompą,
 7. telefon kontaktowy,
 8. adres zamieszkania,
 9. adres ośrodka medycznego,
 10. adres poczty elektronicznej.

6. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi Newsletter Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL,
 3. rodzaj i numer seryjny pompy insulinowej,
 4. numer seryjny glukometru,
 5. data rozpoczęcia korzystania z pompy,
 6. telefon kontaktowy,
 7. adres zamieszkania,
 8. adres ośrodka medycznego,
 9. adres poczty elektronicznej.

7. Jeżeli Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Przedstawiciela ustawowego Użytkownika:

 1. imię i nazwisko,
 2. telefon kontaktowy,
 3. adres poczty elektronicznej.

8. Na poszczególnych stronach Serwisu Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia poszczególnych Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia niektórych Usług przez Usługodawcę.
9. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

10. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkowników lub Przedstawicieli ustawowych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
12. Użytkownik oraz Przedstawiciel ustawowy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
13. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub ich Przedstawicieli ustawowych innym podmiotom, w szczególności podmiotom z grupy kapitałowej Medtronic.

1. Reklamacje Usług Użytkownik może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 3 Regulaminu.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis problemu.
3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
4. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie albo elektronicznie na adres/adres e-mail podany w reklamacji.

1. Umowa o świadczenie Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
2. Umowa o świadczenie Usługi serwisu MiniMed Care zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Usunięcie Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi serwisu MiniMed Care i nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia przez Użytkownika w tym przedmiocie.
4. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi serwisu MiniMed Care przez Usługodawcę składane są drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika i zawierają wskazanie jakiego Konta wypowiedzenie umowy dotyczy.
5. Rezygnacja z Usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie i następuje poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej rezygnację z Usługi Newsletter na adres poczty elektronicznej wskazany w § 13 ust. 3 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Usługi Newsletter w terminie 7 dni od otrzymania przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierającej rezygnację z Usługi Newsletter.
6. Rozwiązanie wszystkich umów wiąże się z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika (oraz Przedstawiciela ustawowego) przez Usługodawcę oraz usunięciem wszelkich danych Użytkownika (oraz Przedstawiciela ustawowego) z bazy danych Usługodawcy z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Usługodawca po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika jest uprawniony przetwarzać tylko te z danych osobowych Użytkownika, które są:

 1. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgody z prawem lub z Regulaminem;
 2. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, o ile Usługa świadczona na rzecz Użytkownika była Usługą płatną

1. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie Serwisu oraz przekazywany Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail Użytkownika (lub Przedstawiciela ustawowego) i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą.
2. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umów zawartych z Usługodawcą. Oświadczenie o wypowiedzeniu umów, o którym mowa powyżej winno zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy wskazany w ust. 3 poniżej lub podany w wiadomości od Usługodawcy. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, określony przez Usługodawcę. W razie braku wypowiedzenia Strony wiąże Regulamin w nowym brzmieniu.
3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej diabetes.help@medtronic.com
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 11 lipca 2019 roku.