Skip to main content

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych, które gromadzimy za pośrednictwem witryny internetowej Medtronic obsługiwanej przez Medtronic Poland sp. z o.o. z siedzibą w Polska. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania w sytuacjach, w których poinformowaliśmy Państwa o zastosowaniu innego oświadczenia o ochronie prywatności, ani do innych witryn internetowych Medtronic, w tym witryn internetowych obsługiwanych przez inne jednostki stowarzyszone Medtronic takie jak Covidien i Medtronic Minimed. W przypadku odwiedzin w innych witrynach internetowych Medtronic należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia o ochronie prywatności opublikowanego w tych witrynach. Ta witryna internetowa i niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności są przeznaczone dla odbiorców z Określonego kraju.

Naszym celem jest przetwarzanie danych w sposób uczciwy i zgodny z Państwa oczekiwaniami, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz do poświęcenia im uwagi, ponieważ stanowią one potwierdzenie spełniania przez nas naszego celu.

Otrzymywane przez nas dane i sposób ich wykorzystywania zależą od Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Gromadzimy i wykorzystujemy dane nieosobowe (dane, które nie umożliwiają ustalenia Państwa tożsamości) w inny sposób niż Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe

Dane osobowe to dane umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres, numer telefonu, adres e-mail albo inne dane kontaktowe,
 • numer seryjny wyrobu medycznego,
 • dane dotyczące stanu zdrowia,
 • data urodzenia albo wiek,
 • nazwa użytkownika albo profil w mediach społecznościowych,
 • zainteresowania i kwalifikacje,
 • adres IP (adres protokołu internetowego), jeżeli jest powiązany z określonym użytkownikiem.

Gromadzimy dotyczące użytkowników dane osobowe na dwa sposoby:

 1. po wprowadzeniu przez Państwa swoich danych osobowych na określonych stronach w witrynie internetowej. Mogą Państwo na przykład wypełnić formularz rejestracyjny dotyczący określonej usługi, wziąć udział w ankiecie albo wypełnić formularz kontaktowy;
 2. w sposób zautomatyzowany, w szczególności za pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Państwa komputerze przez odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Są one powszechnie stosowane, by umożliwiać witrynom internetowym działanie lub działanie to usprawniać, a także dostarczać informacje właścicielom tych witryn internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy kliknąć tutaj.

W jaki sposób Medtronic wykorzystuje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać ujawnione przez Państwa za pośrednictwem tej witryny internetowej dane (inne niż dane wrażliwe, które zostaną omówione osobno poniżej) w następujących celach:

 • aby udzielać odpowiedzi na Państwa żądania,
 • aby świadczyć zamówione usługi albo przekazywać wiadomości na Państwa żądanie,
 • aby umożliwić Państwu rejestrację określonych produktów albo usług, albo by udoskonalać ich funkcje,
 • aby rozwiązywać wszelkie problemy klientów lub związane z produktami albo usługami oraz śledzić ich status,
 • aby zarządzać naszymi relacjami z Państwem oraz w razie konieczności podejmować działania dodatkowe (np. poprzez przechowywanie istotnych informacji i preferencji przez uzasadniony okres),
 • aby zawrzeć z Państwem umowę i ją wykonywać (np. w przypadku zamówienia u nas produktów albo usług),
 • aby umożliwić Państwu udział w naszych internetowych społecznościach, w tym w mediach społecznościowych i blogach,
 • aby przekazywać Państwu informacje, które mogą Państwa zainteresować – szczegóły znajdują się w części dotyczącej marketingu i edukacji poniżej,
 • w inny sposób za Państwa zgodą.

Z zastrzeżeniem zachowania zgodności z Państwa prawami i oczekiwaniami dotyczącymi ochrony prywatności, Medtronic może również wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowania wymienionych poniżej prawnie uzasadnionych interesów:

 • do celów analitycznych związanych z przeprowadzeniem badań dotyczących programów, produktów, usług i treści, ich opracowywaniem i udoskonalaniem,
 • w celu anonimizacji Państwa danych poprzez usunięcie wszystkich osobistych identyfikatorów (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru ubezpieczenia społecznego itd.), co umożliwi wykorzystywanie ich do innych celów. W tym przypadku zanonimizowane dane nie będą umożliwiały ustalenia Państwa tożsamości i mogą być traktowane w taki sposób jak inne dane nieosobowe. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich częściach poniżej,
 • w celu egzekwowania postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i innych zasad dotyczących korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej,
 • w celu ochrony naszych praw albo własności.

Medtronic posiada również podstawę prawną wykorzystywania Państwa danych osobowych:

 • w zakresie koniecznym dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa albo dobra innej osoby, oraz
 • w celu zachowania zgodności z przepisami prawa albo regulacjami, wyrokiem sądowym albo innymi zobowiązaniami wynikającymi z postępowań sądowych

W przypadkach, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, poprosimy o Państwa przyzwolenie albo wyraźną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonym celu. Na przykład, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, będziemy przesyłać Państwu newsletter tylko w przypadku, gdy dokonali Państwo wcześniej subskrypcji.

Czym są dane wrażliwe?

Niektóre rodzaje danych osobowych to dane wrażliwe. Dane wrażliwe to dane osobowe ujawniające Państwa stan zdrowia (takie jak numer seryjny Państwa wyrobu albo data implantu), dane genetyczne albo biometryczne, pochodzenie rasowe albo etniczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, życie seksualne albo orientację seksualną, poglądy polityczne albo członkostwo w związkach zawodowych, albo ich dotyczące.

Czy Medtronic będzie traktować dane wrażliwe w inny sposób niż inne dane osobowe?

Medtronic będzie gromadzić i przetwarzać Państwa dane wrażliwe wyłącznie:

 • w sposób, na który udzielili Państwo wyraźnej zgody,
 • w celu ochrony żywotnych interesów Państwa albo innej osoby w przypadku braku możliwości udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody albo poproszenia o nią w uzasadniony sposób,
 • zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, co obejmuje wdrożenie odpowiednich i określonych zabezpieczeń w celu ochrony Państwa podstawowych praw i interesów,
 • jeżeli przetwarzanie ich jest niezbędne do celów medycznych, a my w takich okolicznościach jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności w takim samym zakresie co pracownicy służby zdrowia,
 • w celu określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

Na przykład:

 • Możemy gromadzić dane wrażliwe bezpośrednio od Państwa, gdy przekazują je nam Państwo dobrowolnie w określonym celu (np. w przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu w związku z pytaniem albo sugestią dotyczącą naszych produktów i usług).
 • Możemy również gromadzić dane wrażliwe dotyczące pacjentów za pośrednictwem pracowników służby zdrowia, z którymi współpracujemy w celu zapewniania Państwu leczenia albo wsparcia technicznego w związku z naszymi produktami albo usługami.
 • Możemy gromadzić dane wrażliwe zgodnie z wymogami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration), organów europejskich i innych organów rządowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania z naszych produktów i usług.
 • Możemy gromadzić dane wrażliwe dotyczące uczestników, którzy udzielili wyraźnej zgody na udział w badaniach klinicznych i innych badaniach naukowych

Dane nieosobowe

Dane nieosobowe to dane, które nie umożliwiają ustalenia Państwa tożsamości albo które nie mogą zostać z Państwem powiązane w jakikolwiek sposób. Dlatego też gromadzone przez nas za pośrednictwem tej witryny internetowej dane nieosobowe nie umożliwiają ustalenia Państwa tożsamości jako osoby fizycznej i nie zostaną z Państwem powiązane. Mogą one obejmować następujące dane:

 • rodzaj używanej przeglądarki internetowej (na przykład Internet Explorer),
 • nazwa domeny, z której uzyskują Państwo dostęp do Internetu,
 • adres internetowy witryny, z której uzyskali Państwo dostęp bezpośrednio do naszej witryny internetowej,
 • data i godzina odwiedzin w naszej witrynie internetowej,
 • odwiedzone strony w naszej witrynie internetowej,
 • wyszukiwane terminy,
 • kliknięte odnośniki.

W przypadku odwiedzenia naszej witryny internetowej w celu zapoznania się z pewnymi informacjami, takimi jak informacje dotyczące choroby albo jednego z naszych produktów, albo pobrania ich, możemy gromadzić określone dane nieosobowe z Państwa komputera. Dane te są gromadzone z przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Jeśli tylko zapoznają się Państwo z informacjami na naszej witrynie internetowej albo klikają w celu ich pobrania, nie gromadzimy ani nie uzyskujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania ani innych Państwa danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie w celu gromadzenia danych dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę internetową, należy kliknąć tutaj.

 

W jaki sposób medtronic wykorzystuje dane nieosobowe?

Nieustannie szukamy nowych sposobów usprawniania naszej obsługi i udoskonalania naszych produktów, usług i witryny internetowej. Będziemy wykorzystywać Państwa dane nieosobowe w celu zwiększenia przydatności tej witryny internetowej dla osób ją odwiedzających. Możemy również wykorzystywać dane nieosobowe w innych celach biznesowych. Możemy wykorzystywać dane nieosobowe albo zagregowane dane nieosobowe na przykład w celu:

 • tworzenia raportów do użytku wewnętrznego, by opracowywać programy, produkty, usługi albo treści,
 • dopasowywania albo ulepszania przekazywanych informacji albo świadczonych usług,
 • udostępniania albo sprzedaży danych stronom trzecim,
 • przekazywania stronom trzecim danych dotyczących sposobu korzystania z naszej witryny takich jak „statystyki ruchu” i „wskaźnik odpowiedzi”.

Medtronic może chcieć przekazać Państwu materiały edukacyjne albo inne informacje dotyczące naszych produktów i usług, jak również informacje dotyczące badań klinicznych albo produktów i usług innych podmiotów, które mogą Państwa zainteresować, na podstawie ujawnionych nam przez Państwa danych i danych zgromadzonych przez nas za pośrednictwem plików cookie albo innych technik dotyczących korzystania z witryn internetowych Medtronic, mediów społecznościowych i blogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania przez nas z plików cookie i Państwa preferencji w tym zakresie, należy kliknąć  tutaj.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa poprosimy o Państwa przyzwolenie albo wyraźną zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania takich wiadomości.

Jeżeli w dowolnym momencie zdecydują Państwo o rezygnacji z otrzymywania jakichkolwiek informacji edukacyjnych, handlowych albo promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług albo produktów i usług naszych jednostek stowarzyszonych albo usługodawców, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej oraz wpisując słowo „Rezygnacja” w temacie wiadomości e-mail. Można również postępować zgodnie z procedurą rezygnacji podaną w odpowiedniej otrzymanej od nas wiadomości.

Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych nadal możemy wysyłać Państwu odpowiednie informacje w innych zgodnych z prawem celach takich jak zarządzanie Państwa kontem, udzielanie odpowiedzi na Państwa żądania, wykonywanie postanowień zawartych z Państwem umów albo przekazywanie przez Medtronic informacji zgodnie z wymogami prawnymi, np. na temat wycofania produktów.

Medtronic nie będzie ujawniać stronom trzecim Państwa danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej witryny internetowej za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. 

W ramach normalnego toku działalności możemy ujawniać pewne dane osobowe jednostkom stowarzyszonym Medtronic albo spółkom zewnętrznym, które zatrudniamy w celu świadczenia usług albo wykonywania zadań w naszym imieniu.

Możemy na przykład:

 • korzystać z usług różnych kontrahentów albo dostawców w celu wysyłki produktów. W takich przypadkach w celu przetworzenia Państwa zamówienia przekazujemy kontrahentowi informacje takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny;
 • korzystać z usług innego podmiotu w celu zarządzania określonym newsletterem albo wiadomościami informacyjnymi, do otrzymywania których się Państwo zarejestrowali oraz w tym celu udostępniać temu podmiotowi Państwa adres e-mail;
 • korzystać z aplikacji albo platformy strony trzeciej, która umożliwia nam zarządzanie naszą komunikacją z Państwem i śledzenie jej;
 • korzystać z usług naszych jednostek stowarzyszonych związanych z Państwa danymi osobowymi (np. możemy przechowywać Państwa dane na bezpiecznym serwerze znajdującym się w obiekcie naszej jednostki stowarzyszonej w Europie albo Stanach Zjednoczonych). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących okoliczności przekazywania Państwa danych do innych krajów należy zapoznać się z odpowiednią częścią poniżej.

W żadnym przypadku nie będziemy udostępniać większej liczby danych niż jest to niezbędne ani nie będziemy upoważniać jakiejkolwiek strony trzeciej do przechowywania, ujawniania albo wykorzystywania Państwa danych za wyjątkiem świadczenia zamówionych usług zgodnie z celami określonymi powyżej.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy ujawniać Państwa dane osobowe, jeżeli naszym zdaniem jest to wymagane w celu zachowania zgodności z jakimikolwiek przepisami prawa, regulacjami, wyrokiem sądowym, zgodnym z prawem żądaniem albo żądaniem organów rządowych. W mało prawdopodobnym przypadku przejęcia przez stronę trzecią całości albo części naszej działalności Państwa dane mogą zostać przekazane osobie prawnej będącej ich nowym właścicielem w zakresie istotnym dla wspomnianej działalności i z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.

Ponadto możemy wykorzystywać i ujawniać stronom trzecim Państwa dane osobowe, jeżeli będzie to niezbędne w celu:

 • egzekwowania postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i innych zasad dotyczących korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej,
 • ochrony naszych praw albo własności,
 • ochrony zdrowia, bezpieczeństwa albo dobra innej osoby,
 • zachowania zgodności z przepisami prawa albo regulacjami, wyrokiem sądowym albo innymi zobowiązaniami wynikającymi z postępowań sądowych,
 • przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego albo podjęcia czynności w przypadku podejrzenia oszustwa albo niezgodnych z prawem działań.

Ponadto prosimy pamiętać, że niektóre części naszej witryny internetowej mogą mieć charakter interaktywny i umożliwiać udostępnianie informacji, które mogą być wyświetlane przez innych użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo udostępniać publicznie pewnych informacji prosimy nie korzystać z tych części witryny internetowej.

W określonych przypadkach Medtronic może przekazywać zgromadzone za pośrednictwem tej witryny internetowej dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym albo usługodawcom zewnętrznym znajdującym się w innych krajach, jednak tylko w związku z celami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. W przypadku przekazywania danych osobowych z Europy do innych krajów zapewnimy wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających zabezpieczeniom zgodnym z europejskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrożonych przez Medtronic zabezpieczeń należy skontaktować się z nami.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w związku z którymi możemy je wykorzystywać. Na przykład w przypadku powiadomienia o chęci rezygnacji z newslettera niezwłocznie usuniemy Państwa adres e-mail z naszej listy adresowej. Jeśli będą Państwo uczestniczyli w programie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, usuniemy przekazane w ramach tego programu dane osobowe w uzasadnionym terminie po jego zakończeniu (np. okres sześciu miesięcy po zakończeniu będzie zazwyczaj uznawany za uzasadniony, chyba że będziemy mieć prawnie uzasadnioną podstawę zachowania niektórych informacji przez dłuższy okres – np. jeżeli będzie to konieczne w celu weryfikacji albo wypełniania obowiązku prowadzenia dokumentacji).

Ostatnia aktualizacja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności miała miejsce dnia 30-05-2019. Możemy w dowolnym momencie i z jakichkolwiek powodów wprowadzić zmiany do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W przypadku podjęcia przez nas decyzji o wprowadzeniu znaczącej zmiany do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności opublikujemy stosowne zawiadomienie na stronie głównej naszej witryny internetowej, które będzie dostępne przez pewien okres po wprowadzeniu zmiany. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową.

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Niektóre z tych witryn internetowych mogą być obsługiwane przez jednostki stowarzyszone Medtronic, a niektóre mogą być obsługiwane przez strony trzecie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy innych witryn internetowych, nawet innych witryn internetowych Medtronic. Dlatego też za każdym razem, gdy opuszczają Państwo tę witrynę internetową, zalecamy zapoznanie się z praktykami w zakresie prywatności obowiązującymi w przypadku danych, które podają Państwo w innych witrynach internetowych. Dla Państwa wygody podajemy łącza, jednak nie weryfikujemy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących w witrynach internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Nie ponosimy też odpowiedzialności za witryny internetowe obsługiwane przez strony trzecie ani zawierane z nimi transakcje biznesowe.

Dbamy o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Nie będziemy świadomie gromadzić żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody osoby posiadającej prawa rodzicielskie. Jeżeli sądzą Państwo, że w inny sposób zgromadziliśmy dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt.

Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Rozumiemy również, że bezpieczeństwo jest ważne dla Państwa. Wykorzystujemy standardowe środki do ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak żadna witryna internetowa ani transmisja wiadomości e-mail nie jest w 100% bezpieczna i w związku z tym zalecamy ostrożnie dobierać informacje, które Państwo przesyłają lub o które Państwo proszą w wiadomościach e-mail oraz zachęcamy do podejmowania środków ostrożności, takich jak zachowywanie poufności wszelkich nazw użytkownika i haseł, z których Państwo korzystają.

W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do uzyskania dostępu, poprawienia i w zależności od okoliczności do usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dowolnym momencie, w oparciu o Państwa konkretną sytuację, mają Państwo również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek wykorzystania lub przetwarzania Państwa danych osobowych, które posiadamy w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem.

W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany w ramach świadczenia usług lub na podstawie Państwa zgody, mają Państwo również prawo do żądania kopii Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (co określa się jako prawo do „przenoszenia danych”).

Tego rodzaju wnioski można wysyłać na adres korespondencyjny

Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
NIP 952- 10- 00- 289.

Należy mieć na uwadze, że możemy prosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości (takiego jak kopia Państwa dowodu osobistego lub paszportu), zanim spełnimy Państwa żądanie.

Jeżeli gromadzimy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki jej Państwo udzielili, lub wysyłając wniosek w sposób opisany powyżej.

Mogą Państwo również w dowolnym momencie, bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia, zrezygnować ze wszelkich kampanii marketingu bezpośredniego oraz żądać nieprzesyłania żadnych materiałów promocyjnych w sposób opisany powyżej.

W przypadku gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki rozpatrzyliśmy Państwa wniosek, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych lub odpowiednim Organem ochrony danych. Zob.: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o Kontakt za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub korzystając z danych kontaktowych podanych w powyższym ustępie zatytułowanym „Przysługujące Państwu prawa”.

Aktualizacja 11 lipca 2019 r.