Skip to main content

תנאי שימוש

Terms of use

 

ברוכים הבאים לאתר סוכרת של מדטרוניק טריידינג בע"מ ("האתר"). האתר שייך לחברת מדטרוניק. המידע המסופק באתר זה נועד לשימושך האישי, אך לא נועד לשמש כתחליף להתייעצות עם רופא או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות.

הצפייה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים בעמוד לזה ("תנאי השימוש"), למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") ולכל הוראות הדין הרלוונטי. על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18).

כשאנו משתמשים במילים "את/ה" או "שלך" בתנאי שימוש אלה, אנו מתכוונים לגולש באתר. האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

שים לב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשויים לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

תאריך עדכון: נובמבר 2017

 

 

מדטרוניק הוא השם שאנו משתמשים בו לכלל העסקים שלנו לרבות Medtronic, Inc., תאגיד שבסיסו בארצות הברית וכל אחת מהחברות שיש לתאגיד הנ"ל שליטה בהן. כאשר אנו משתמשים במילים "אנחנו" או "שלנו", אנו מתכוונים ל"מדטרוניק".

מדטרוניק רשאית לקבוע את מבנה האתר, עיצובו וכן את התכנים והשירותים הכלולים בו, לשנות ו/או לבטל אותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. מדטרוניק רשאית לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים ו/או התכנים הכלולים בו, ולהתנות ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש בהם למנויים ו/או בכל תנאי אחר כפי שתמצא לנכון מעת לעת. מדטרוניק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעלת האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות כלשהי.

מדטרוניק נוקטת מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן. עם זאת, המידע עשוי להכיל אי דיוקים ו/או טעויות, כולל טעויות דפוס. מדטרוניק אינה נותנת כל התחייבות או יוצרת כל מצג ביחס למידת הדיוק של המידע הכלול באתר.

התכנים מוצגים באתר כמות שהם (as is) ונועדו לספק מידע כללי על מדטרוניק ועל מוצריה וכן הם עשויים לכלול מידע כללי על מצבים רפואיים מסוימים, אך אינם מהווים כל תחליף לייעוץ וטיפול רפואי נאות ו/או לקבלת מרשמים רפואיים ע"י רופא במקרה הצורך, ואינה מהווים המלצה לשימוש או לרכישת מוצר או שירות.

תכני האתר הנם בבחינת שירות לציבור בלבד ומדטרוניק ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל מידע, יעוץ או עצה אשר יתקבלו או יפורסמו באתר או כתוצאה מהצפייה והשימוש בו. כל החלטה הנוגעת למצבו הבריאותי של אדם צריכה להתקבל על ידי בעל מקצוע מוסמך בתחום הבריאות. מידע המתפרסם באתר אינו מהווה תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ רפואי, מרשמים רפואיים וטיפול מקצועי הולם. הנך אחראי לכל תוצאה וסיכון הנובעים משימוש באתר זה, והסתמכותך על תכנים, דעות ונתונים המופיעים בו וכל שימוש שתעשה בהם, הינם באחריותך בלבד.

מדטרוניק לא תישא בחבות כלשהי לנזקים כלשהם, לרבות וירוסים, העשויים להיגרם לציוד, למידע ו/או לרכוש אחר כתוצאה מכניסתך לאתר או השימוש במידע הכלול בו. מדטרוניק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים מסוג כלשהו, הנובעים או הקשורים לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש באתר, תוכנו, השירותים הניתנים בו ו/או דרכו או באתרים המקושרים אליו.

ככל שיופיעו באתר פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, הרי שמדטרוניק אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגין הצעות ו/או פרסומים אלו חלה על המפרסמים והמציעים עצמם. מדטרוניק לא תישא בכל אחריות ביחס לפרסומים ו/או הצעות כאמור של צדדים שלישיים בגין פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין.

זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, שם האתר, שם מתחם (domain) של האתר, סימני המסחר וכל חומר אחר הכלול בו הנם של מדטרוניק בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת בגוף האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומר המוגן בלא קבלת הסכמתנו המפורשת, מראש ובכתב.

השם מדטרוניק והסמליל (לוגו) שלו, שמות המוצרים, שמות השירותים, סמליל (לוגו) המוצרים או השירותים וסימנים אחרים בהם אנו עושים שימוש בקשר עם האתר ו/או הפעילות המסחרית שלנו, בין אם מדובר בסימני מסחר ו/או מדגמים רשומים ובין אם מדובר בשמות מסחריים אשר אינם רשומים ("סימני המסחר של מדטרוניק"), הינם בבעלות מדטרוניק ומוגנים בהתאם לחוקי מדינת ישראל. שימוש בסימני המסחר או בזכויות היוצרים של מדטרוניק ללא קבלת רישיון מתאים ממדטרוניק, או תוך הפרה של תנאי רישיון כאמור, מהווה הפרה של החוק, ומדטרוניק תהא רשאית לעמוד על זכויותיה בהתאם לחוק.

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט המנוהלים על ידי צדדים שלישיים, שאין למדטרוניק שליטה עליהם. אנו מספקים קישורים אלה למטרות נוחיות בלבד. איננו בודקים חומרים המופיעים באתרים אלה, איננו מפקחים עליהם ואיננו נושאים באחריות לשלמות המידע המופיע בהם או לדיוקו. בנוסף, איננו אחראים לביצועים של אתרים אלה או לעסקים שלכם איתם. השימוש באתרי אינטרנט כאמור לעיל כפוף לתנאי השימוש של אתרים אלה, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם.

אתרים אלה עשויים להכיל מידע הנוגע לשימושים במוצרים של מדטרוניק או טיפולים שלא אושרו בישראל. אין לנו שליטה על סוג זה של מידע, ואיננו יכולים לאשרו.

מדטרוניק מכבדת את פרטיותם של משתמשי אתר האינטרנט שלה. מדיניות הפרטיות של מדטרוניק ביחס לאתר זה מפורטת תחת הקישור "מדיניות הפרטיות". השימוש במידע כהגדרתו במדיניות הפרטיות, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות, ובכניסתך לאתר ו/או שימוש בו, הנך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות.

הנך מאשר ומסכים כי העברת מידע על ידך לאתר (ועל אף אמצעי האבטחה שנוקטת מדטרוניק) אינה מהווה התחייבות מצד מדטרוניק לאבטחתו המוחלטת של מידע זה. מדטרוניק אינה נושאת באחריות ליירוט או לגישה בלתי מורשית מסוג כשלהו, או לכל נזק (לרבות אובדן הכנסות), ישיר או עקיף, שיתכן וייגרם לך.

אנו תמיד שמחים לקבל משוב, הערות ורעיונות מהמבקרים באתר זה, ועם זאת מבקשים להבהיר שכל מידע שתשלח לנו דרך אתר זה (למעט מידע הכפוף למדיניות הפרטיות) ייחשב כמידע שאינו אישי, אינו חסוי ואינו קניינו של איש. ככל שתעביר רעיונות, מידע, מושגים, ידע מקצועי או טכניקות או תכנים באמצעות אתר זה, אתה מעניק בזאת למדטרוניק רישיון שימוש בלתי מוגבל, ללא תמלוגים ובלתי ניתן לביטול – לשכפל, להציג, לערוך שינויים, להעביר ולהפיץ חומרים אלה בכל מדיה, והנך מסכים כי מדטרוניק תהא חופשיה להשתמש בחומרים אלה לכל מטרה שהיא.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:

(א)  הנך מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

(ב)  הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושך האישי והפרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים, מוצרים ושירותים אלה למטרות רווח כלשהן.

(ג)   אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של מדטרוניק, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הסכמה כאמור (אם וככל שתינתן).

(ד)  הנך מתחייב שלא לקשר(link)   לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של מדטרוניק.

(ה)  הנך מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק למדטרוניק ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

מבלי לגרוע מזכויותיך על פי הדין הקיים, ומבלי למסור על כך הודעה מראש, מדטרוניק רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המפורטים לעיל וכל שינוי כאמור, יתווסף ויחול על המשתמשים ו/או הצופים באתר החל במועד פרסומו. הנך כפוף לכל שינוי כאמור ומתחייב לבקר מעת לעת בדף זה ולסקור את תנאיו המעודכנים. במידה וישתנו תנאי שימוש אלה, מדטרוניק תודיע לך על כך באמצעות שינוי תאריך העדכון המופיע בתחתית תנאים אלה.

היה ותפר תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל, מדטרוניק עשויה ורשאית לנקוט בצעדים מיידים, ובכלל זה למנוע ממך לעשות כל שימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

הדין החל על תנאי שימוש אלה ועל השימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד, בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין אם מחוצה לו. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם מדיניות הפרטיות של האתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו בלבד.

מדטרוניק עשויה לשלוח לכם הודעה בדואר אלקטרוני, הודעה כללית באתר אינטרנט זה, או בדואר שיישלח למענכם המופיע ברשומותיה. אתם יכולים להעביר הודעות למדטרוניק על ידי יצירת קשר באתר, או בכתובתנו:

מדטרוניק טריידינג בע"מ

 רחוב המדע 10

ת.ד. 12016 הרצלייה פיתוח 46733

טלפון : 09-9724400

פקס : 09-9724430