Skip to main content

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatvédelmi nyilatkozatot.

Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatást adunk arról, hogyan a MEDTRONIC HUNGÁRIA Kft. (cím (adatkezelés helye): 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-09-462762 alatt, adószám: 12070907-2-43, a továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „Medtronic”) miként használja fel, illetve kezeli a https://www.medtronic-diabetes.com/hu-HU címen üzemeltetett Medtronic-weboldalon keresztül, valamint a Medtronic Diabetes üzletága által Önről, mint érintettről gyűjtött információkat.

A jelen adatvédelmi tájékoztató nem érvényes azokban az esetekben, amelyekre egy másik adatvédelmi tájékoztató vonatkozik (ideértve, de nem kizárólag a munkavállalókkal, munkavállalók kiválasztásával, panaszkezeléssel, egyes piaci működéssel és üzletágak működésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatókat), ezenkívül a Medtronic többi weboldalára sem érvényes, így többek között azokra sem, amelyeket a Medtronic valamelyik leányvállalata üzemeltet.

Kérjük, hogy amikor felkeresi a Medtronic egy másik weboldalát, olvassa el az ott közzétett adatvédelmi tájékoztatót. Ez a weboldal és ez az adatvédelmi tájékoztató Magyarország nagyközönségének szól.

Mivel adatait tisztességesen, az Ön elvárásainak megfelelően kívánjuk kezelni, ezért arra kérjük, hogy mindenképp olvassa el és gondolja át a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat annak megállapítása céljából, hogy ez valóban így történik-e.

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül. Amennyiben Ön közvetlenül személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót és – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul - hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz.

Az, hogy milyen információkhoz juthatunk hozzá, és azokat miként kezeljük, attól függ, hogy Ön mit tesz weboldalunk felkeresése során, illetve Ön milyen kapcsolatba kerül a Medtronic Diabetes üzletágával. A más jellegű, nem személyes adatokat (tehát olyan adatokat, amelyek nem alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására) másként kezeljük, mint az Ön személyes adatait.

Az ön személyes adatai

A személyes adat olyan információ, amely Önre vonatkozik. Ilyen adat lehet különösen de nem kizárólag:

 • a vezetéknév és az utónév,
 • a lakcím, a telefonszám, az e-mail cím és más elérhetőség,
 • az orvosi eszköz sorszáma,
 • a személyes egészségi állapotra vonatkozó információ,
 • a születés időpontja, illetve az életkor,
 • az érdeklődési kör és a végzettség,
 • Ön által küldött üzenetben, bármilyen megkeresésben (ideértve az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetést is) lévő, illetve kapcsolattartás során megadott személyes adatok
 • az IP-cím (Internet Protocol), ha ez a cím egy konkrét felhasználóhoz köthető.

Kétféleképpen gyűjtjük a felhasználó személyes adatait:

 1. Ön, mint felhasználó tünteti fel azokat weboldalunk bizonyos lapjain, vagy a kapcsolattartás során, illetve szerződés teljesítése során, avagy üzleti kapcsolatok keretében adja meg azokat. Például akkor fordulhat ez elő, amikor kitölti egy adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációs lapot, felmérésben vesz részt, terméket rendel, panasszal él, vagy megadja elérhetőségeit, kapcsolatfelvételi űrlapot tölt ki, illetve a weboldalon keresztül, vagy az ott megjelölt hungary@medtronic.com email címen, vagy bármely más elérhetőségünkön (ideértve az ügyfélszolgálatot is) kapcsolatba lép velünk.
 2. Automatikus eszközök, egészen pontosan cookie-k segítségével. A cookie egy olyan kisméretű szöveges fájl, amelyet a felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k használata rendkívül sokrétű. Egyrészt működőképessé teszik a weboldalakat, illetve működésük hatékonyságát fokozzák, másrészt információkkal látják el a weboldal tulajdonosait. Ide kattintson, ha további tájékoztatást szeretne a cookie-król.

Hogyan használja fel a medtronic a személyes adatokat?

Az Ön által a weboldalon keresztül velünk megosztott adatokat (ezek nem azonosak a különleges adatokkal, amelyekről később lesz szó) az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • a feltett kérdések megválaszolása,
 • az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtása, illetve információk megadása,
 • jogszabályon alapuló kötelezettségeink teljesítése,
 • lehetőség biztosítása arra, hogy Ön regisztráljon bizonyos termékekre vagy szolgáltatásokra, illetve, hogy azok működésének minősége növelve legyen,
 • valamely fogyasztó és/vagy termék, illetve szolgáltatás állapotának felderítése és nyomon követése,
 • kapcsolattartás Önnel, a szükséges utánkövetés megkönnyítése (pl. a vonatkozó információk és preferenciák indokolt időn át történő tárolásával),
 • szerződéskötés Önnel, illetve a szerződés teljesítése (abban az esetben ha például terméket vagy szolgáltatást szeretne rendelni tőlünk),
 • kórházakkal és üzleti partnerekkel való kapcsolattartás,
 • belső nyilvántartások és kimutatások készítése,
 • annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen online közösségeink életében, például a közösségi médián és blogbejegyzéseken keresztül,
 • olyan információk eljuttatása Önhöz, amelyek felkelthetik az érdeklődését (erről többet a „Direkt marketing és oktatási anyagok” c. részben tudhat meg: ld. itt.
 • más olyan jogszerű cél, amelynek megvalósításához Ön hozzájárul.

Az Ön személyes adatait Adatkezelő az alábbi jogos érdekek érvényre juttatásához szükséges mértékben ugyancsak felhasználhatja, feltéve, hogy azok összhangban állnak a személyes adatok védelmével kapcsolatban Önt megillető jogokkal és az elvárásaival:

 • programok, termékek, szolgáltatások és tartalmak kutatását, fejlesztését és tökéletesítését szolgáló analitikai célok,
 • az Ön adatainak anonimizálása a személyazonosításra alkalmas adatok (név, e-mail cím, társadalombiztosítási szám stb.) eltávolításával, hogy azokat más célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben az anonimizált adatok már nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására, és ugyanúgy kezelhetők, mint bármely más, nem személyes adat. A további részleteket ld. itt, a vonatkozó bekezdésben,
 • a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak, illetve a weboldal használatára vonatkozó egyéb szabályok érvényre juttatása,
 • jogaink és tulajdonunk védelme.

A Medtronic az alábbi jogcímeken szintén felhasználhatja az Ön személyes adatait:

 • szükség szerint mások egészségének, biztonságának, illetve jólétének védelme céljából, továbbá
 • azért, hogy eleget tegyen a hatályos jogszabályok és előírások rendelkezéseinek, bírósági határozatokban foglaltaknak vagy más jogi eljárás követelményeinek.

Amennyiben nincs arra más jogcím, úgy a Medtronic az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli azzal, amennyiben Ön közvetlenül személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul - hozzájárul a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz. Ugyanakkor hírlevélre való feliratkozáshoz külön is beszerezzük az Ön hozzájárulását.

Az adatok szolgáltatása nem alapul semmilyen jogszabályi, vagy szerződéses kötelezettségen és nem is előfeltétele szerződés megkötésének. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Mit nevezünk „különleges adatnak”?

A személyes adatok egyes típusai a személyes adatok különleges kategóriáiba tartoznak és különleges adatnak minősülnek. Különleges adatnak minősül a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Másképp kezeli-e a medtronic a különleges adatokat, mint a többi személyes adatot?

Először is kérjük, hogy legyen rendkívül körültekintő és lehetőség szerint sem a weboldal használata során, sem az Adatkezelővel való kapcsolatfelételkor ne adjon meg különleges adatot. Amennyiben mégis megadja bármely különleges adatát, azt a Medtronic úgy tekinti, hogy a vonatkozó adatkezeléshez Ön kifejezetten hozzájárult.

A Medtronic csakis olyan módon és akkor gyűjti, illetve kezeli az Ön különleges adatait, ahogy és amikor

 • Ön ahhoz kifejezetten hozzájárult,
 • meg kell védeni az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeit, ha Ön fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni,
 • az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön kifejezetten nyilvánosságra hozott;
 • az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges; vagy
 • az adatok kezelése orvosi célból szükséges, és az adott körülmények között az egészségügyi szakember titoktartási kötelezettségével egyenértékű titoktartási kötelezettség vonatkozik ránk,
 • jogszabály által előírt más esetben és feltételek betartása mellett.

Példák a különleges adatok gyűjtésére és kezelésére:

 • Akkor kérhetünk különleges adatokat közvetlenül Öntől, ha valamilyen konkrét célból önként hozzájárul azok megadásához (ha például kérdéssel vagy javaslattal fordul hozzánk termékeink és szolgáltatásaink kapcsán).
 • Azoktól az egészségügyi szakemberektől is kérhetünk különleges adatnak minősülő páciens-információkat, akikkel a termékeink, illetve szolgáltatásaink igénybevételéhez közösen nyújtunk terápiás vagy technikai támogatást azzal, hogy lehetőség szerint kizárólag a legszükségesebb adatokat kérjük és lehetőleg anonimizálást kérünk.
 • Különleges adatok gyűjtésére és kezelésére vagyunk kötelesek, ha azt az továbbá európai és más kormányzati hivatalok írják elő termékeink és szolgáltatásaink biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében.
 • Különleges adatokat gyűjthetünk és kezelhetünk továbbá azokról a személyekről, akik kifejezett hozzájárulásukat adják klinikai kísérletekben, tanulmányokban és más kutatási kezdeményezésben való részvételükhöz.

Nem személyes adatok

A nem személyes adat olyan információ, amely nem alkalmas személyazonosításra, illetve semmilyen módon nem köthető egy bizonyos személyhez, következésképpen a weboldalon keresztül gyűjtött nem személyes adatok alapján az Ön kiléte sem állapítható meg, és ezek az adatok az Ön személyéhez sem köthetők. Az alábbi információk tartozhatnak a nem személyes adatok körébe:

 • az Ön által használt internetes böngésző szoftver típusa (pl. Internet Explorer),
 • annak a domainnek a neve, ahonnan Ön hozzáfér az Internethez,
 • weboldalunk felkeresésének dátuma és időpontja,
 • a weboldalunkon megtekintett lapok,
 • az Ön által alkalmazott keresési feltételek,
 • azok a linkek, amelyekre Ön rákattint.

Ha Ön azzal a céllal keresi fel weboldalunkat, hogy ott információkat – pl. egészségi állapottal, illetve egy vagy több termékünkkel kapcsolatos információkat – olvasson el, esetleg letöltse azokat, akkor bizonyos nem személyes adatokat gyűjthetünk az Ön számítógépéről. Ezeket az információkat az Ön számítógépének internetes böngészőjétől kapjuk meg. Amennyiben Ön csak elolvassa a weboldalunkon elhelyezett tartalmakat, illetve rájuk kattintva letölti azokat, úgy nem ismerhetjük meg a nevét, e-mail címét, lakcímét vagy más személyes adatát. A weboldalunk látogatóiról információkat gyűjtő cookie-k használatával kapcsolatban további tájékoztatásért kattintson ide.

Hogyan kezeli a medtronic a nem személyes adatokat?

Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy még jobban kiszolgáljuk Önt, és folyamatosan fejlesszük termékeinket, szolgáltatásainkat, illetve a weboldal használatának élményét. Az Öntől származó nem személyes adatokat arra használjuk fel, hogy weboldalunkat még hasznosabbá tegyük a látogatók számára. Ezenkívül a nem személyes adatokat – akár önmagukban, akár összesített módon – más üzleti célra is felhasználhatjuk, így például:

 • programok, termékek, szolgáltatások, illetve tartalmak kidolgozását szolgáló belső felhasználású jelentések létrehozására,
 • az általunk nyújtott tájékoztatás, illetve szolgáltatások célirányossá tételére, illetve továbbfejlesztésére,
 • információk harmadik féllel történő megosztására, illetve azok értékesítésére, továbbá
 • harmadik félnek az oldalunk használatának módjával, pl. „forgalmi statisztikai adatokkal”, „válaszadási aránnyal” stb. kapcsolatban adott tájékoztatásra.

Előfordulhat, hogy termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan a Medtronic oktatási anyagokat, illetve más információt szeretne megosztani Önnel, vagy olyan klinikai kísérletekről, illetve más gyártók azon termékeiről/szolgáltatásairól kívánja tájékoztatni, amelyek – a Medtronic-weboldal, a közösségi média és a blogok használatával kapcsolatban Ön által velünk megosztott, illetve a cookie-k vagy hasonló technológiák segítségével összegyűjtött információkból kiindulva – esetleg felkelthetik az érdeklődését. Ha a cookie-k használatával, illetve az ebben a tekintetben Önt megillető választási lehetőségekkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretne, akkor kattintson ide.

Arra kérjük, hogy fogadja el személyes adatainak a fenti közlések kapcsán történő és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználását, illetve kifejezetten járuljon ehhez hozzá.

Ha bármikor úgy gondolja, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, illetve leányvállalataink vagy szolgáltatóink termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban nem szeretne oktatási, kereskedelmi vagy promóciós célú tájékoztatást kapni, akkor az itt felsorolt elérhetőségek valamelyikén adjon fel egy e-mailt úgy, hogy tárgyának megjelölésében szerepeljen az „OPT-OUT” szó. Másik lehetőségként a tőlünk kapott üzenetben rendelkezésre álló „opt-out” eljárást ugyancsak igénybe veheti.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy cégünk annak ellenére is elláthatja Önt a megfelelő információkkal, hogy nem kíván promóciós üzeneteket kapni tőlünk. Ennek egyéb jogi okai lehetnek, például kezelnünk kell az oldalunkon megnyitott fiókját, válaszolnunk kell kérdéseire, teljesítenünk kell az Önnel kötött megállapodásokat, illetve el kell juttatnunk Önhöz minden olyan információt, amit a jog e tekintetben kötelezettségként ír elő a számunkra, pl. a termékek visszahívásával kapcsolatban. Ugyanakkor az ilyen közlések nem minősülnek hírlevél küldésnek.

A Medtronic – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaktól eltekintve – nem osztja meg harmadik személlyel azokat a személyes adatokat, amelyeket ezen a weboldalon keresztül gyűjtött Önről.

Működésünk során előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatokat megosztunk a Medtronic egyes leányvállalataival, illetve olyan harmadik személyekkel, amelyek a Medtronic nevében szolgáltatásokat nyújtanak, illetve ellátnak bizonyos funkciókat, amely esetben ezen személyek adatfeldolgozónak minősülnek.

Néhány példa a lehetséges esetekre:

 • Tőlünk független szállító viszi ki Önnek a tőlünk megrendelt terméket. Ebben az esetben megadjuk a kiszállítást végző cégnek a megrendelés feldolgozásához szükséges adatokat, azaz a megrendelő nevét és postacímét.
 • Külön szolgáltatót veszünk igénybe azoknak a hír- és tájékoztató leveleknek a kezelésére, amelyekre Ön feliratkozott, ezért hozzáférést biztosítunk a számára az Ön e-mail címéhez.
 • Harmadik fél alkalmazását, illetve platformját vesszük igénybe az Önnel folytatott kommunikációnk kezelése és nyomon követése céljából.
 • Adatkezelő számítógépes rendszereinek és az általa használt programoknak a fejlesztői és üzembentartói.
 • Leányvállalataink közreműködésével végezzük az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat, pl. előfordulhat, hogy az Ön adatait valamelyik leányvállalatunk európai vagy egyesült államokbeli telephelyén működő biztonságos szerverén tároljuk. Ha többet szeretne megtudni azokról a feltételekről, amelyek mellett az Ön adatait más országba továbbíthatjuk, akkor olvassa el erről szóló alábbi fejezetet.

Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák.

Soha, semmilyen körülmények között nem osztunk meg másokkal a szükségesnél több információt, és a kért szolgáltatásoknak a fentiekben ismertetett célból történő teljesítésén túl nem hatalmazunk fel harmadik félt az Ön adatainak feldolgozására, megtartására, közzétételére, illetve felhasználására, valamint közös adatkezelést sem végzünk mással.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint továbbíthatjuk személyes adatait, ha úgy véljük, hogy erre bármely jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat, illetve kormányzati felszólítás kötelez bennünket. Abban a valószínűtlen esetben, ha cégünket, vagy annak egy részét harmadik fél vásárolja fel, az Ön adatai átkerülhetnek az új tulajdonoshoz, amennyiben azokra igényt tart, feltéve, hogy megfelelő biztosítékok garantálják azok védelmét.

Ezenkívül az alább felsorolt célokból használhatjuk fel, illetve hozhatjuk harmadik fél tudomására az Ön személyes adatait:

 • a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak, valamint a weboldal használatára vonatkozó egyéni szabályok érvényre juttatása,
 • jogaink, illetve a tulajdonunk védelme,
 • mások egészségének, biztonságának, illetve jólétének védelme, továbbá
 • feltételezhető csalás, illetve illegális tevékenység kivizsgálása vagy fellépés annak megszüntetése érdekében.

Ezenkívül azt is kérjük figyelembe venni, hogy weboldalunk bizonyos területei interaktív módon működhetnek, és lehetővé tehetik információk közzétételét, amelyekhez így más felhasználók is hozzáférhetnek. Ha nem szeretné, hogy ezek az információk nyilvánosan megtekinthetők legyenek, akkor ne vegye igénybe weboldalunknak ezeket a részeit.

Bizonyos esetekben a Medtronic átadhatja külföldön működő leányvállalatainak, illetve külföldi szolgáltatóknak a weboldalon gyűjtött személyes adatokat, de csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célok előmozdítása érdekében. Amennyiben a személyes adatok Európán kívüli országba kerülnek ki, úgy gondoskodunk arról, hogy az európai adatvédelmi jogszabályokkal egyenértékű jogi garanciák biztosítsák azok védelmét. Ha többet szeretne megtudni e garanciák Medtronic által alkalmazott rendszeréről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az rs.privacyeurope@medtronic.com email címen.

Csakis addig őrizzük meg személyes adatait, amíg ez a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint a számunkra engedélyezett célok megvalósításához feltétlenül szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatokat főszabály szerint azok felvételétől számított 1 évig, illetve amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy a vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti azzal, hogy jogszabályban meghatározott esetekben az adatkezelés időtartama ettől eltérhet.

A jelen adatvédelmi tájékoztató legutóbbi átdolgozására 2021. április 6-án került sor. Bármikor és bármilyen okból jogunkban áll megváltoztatni, illetve módosítani a tájékoztatót különösen, ha arra az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai, vagy a weboldal működését érintő változások miatt van szükség. Amennyiben úgy döntünk, hogy az adatvédelmi tájékoztatót jelentős mértékben átdolgozzuk, akkor az erről szóló értesítés a változtatás végrehajtását követően hosszabb ideig olvasható lesz weboldalunkon. Arra kérjük, hogy mindig olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, valahányszor felkeresi a weboldalt. Az adatvédelmi tájékoztató előző verziója itt található.

Weboldalunk más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Előfordulhat, hogy ezek közül néhányat a Medtronic leányvállalatai üzemeltetnek, másokat pedig harmadik felek. A jelen adatvédelmi tájékoztató nem érvényes más weboldalakra, a Medtronic többi weboldalára sem. Éppen ezért azt tanácsoljuk Önnek, hogy amint elhagyja ezt az oldalt, olvassa el az Ön által más weboldalakon megadott információkkal kapcsolatban érvényes adatvédelmi tájékoztatót. A weboldalunkon elhelyezett linkek az Ön kényelmét szolgálják, ugyanakkor nem ellenőrizhetjük, illetve figyelhetjük folyamatosan a mások által üzemeltetett weboldalak adatvédelmi gyakorlatát, és felelősséggel sem tartozunk harmadik fél által üzemeltetett weboldalakért, illetve azért, hogy Önnek milyen üzleti kapcsolatai vannak azokkal.

Cégünk törődik a gyermekek személyiségi jogainak online védelmével. Nem áll szándékunkban 16 évnél fiatalabb gyermekek személyes adatait (pl. nevét vagy e-mail címét) a szülői felelősséget gyakorló személy hozzájárulása nélkül gyűjteni. Ha Ön úgy gondolja, hogy más módon gyűjtöttük 16. életévét még be nem töltött gyermek személyes adatait, akkor lépjen velünk kapcsolatba.

A biztonság rendkívül fontos a számunkra, és tökéletesen megértjük, hogy Ön is így van ezzel. Az iparágban általánosan elfogadott intézkedéseket alkalmazzuk annak érdekében, hogy személyes adatai ne vesszenek el, azokkal mások ne élhessenek vissza, illetéktelen személy ne férhessen hozzájuk, illetve ne tegye nyilvánossá, ne változtassa meg és ne semmisítse meg azokat. Mindazonáltal nincs olyan weboldal, illetve elektronikus úton továbbított levél, amely 100%-os biztonságot nyújt, éppen ezért arra kérjük, hogy fokozott körültekintéssel döntsön arról, milyen információkat küld, illetve kér a weblapon keresztül, illetve e-mailben, és tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, például ne fedje fel mások előtt felhasználónevét és jelszavát.

A jogi előfeltétek függvényében, amelynek alkalmazhatóságát az egyedi esetben kell megvizsgálni, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és hozzáféréshez való jogát gyakorolni, továbbá kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely fent leírt adatkezelés ellen és, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

Mindezek mellett Ön a fent ismertetett módon bármikor díjmentesen és indoklás nélkül kérheti, hogy ne vegyen részt direkt marketing kampányokban, illetve ne kapjon a továbbiakban promóciós anyagokat.

Az Adatvédelmi Tisztviselőnk elérhető az alábbi e-mail címen: rs.europeandpo@medtronic.com

Ez egy tájékoztató csupán és az Ön részéről cselekmény nem szükséges. Amennyiben bármely kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne az adatkezelési tájékoztatóval vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, vagy bármely jogát gyakorolná, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi email címen: hungary@medtronic.com vagy postai úton a 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. címen.