Skip to main content

Podmínky použití

Tyto podmínky použití popisují pravidla vztahující se na návštěvníky těchto webových stránek společnosti Medtronic. Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Medtronic. Název Medtronic používáme jako označení celého našeho podniku, včetně společnosti Medtronic, Inc. i všech společností, které má pod kontrolou, jako například společnosti dceřiné či přidružené. Když používáme slova my nebo naše, máme na mysli společnost Medtronic. Společnost Medtronic provozuje také další webové stránky. Tyto podmínky použití se na jiné webové stránky nevztahují. Pokud takové jiné stránky společnosti Medtronic navštívíte, projděte si podmínky použití, které jsou uvedeny na nich.

Tyto podmínky použití byly naposledy aktualizovány v prosinci 2012. Tyto podmínky použití smíme kdykoli změnit. Projděte si laskavě tyto podmínky použití, pokaždé když tyto webové stránky navštívíte. Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že akceptujete nejnovější verzi podmínek použití.

Tyto webové stránky jsou financovány a provozovány společností Medtronic Limited. Informace, které se na těchto webových stránkách nacházejí, jsou určeny pouze pro všeobecné informování. Informace, které na těchto webových stránkách můžete číst, nemohou nijak nahradit vztah, který máte se svým ošetřujícím lékařem. Společnost Medtronic neprovozuje lékařskou praxi ani neposkytuje lékařské služby či poradenství. Informace, které se nacházejí na těchto webových stránkách, nemají být považovány za lékařskou radu. Otázky diagnózy a léčení byste vždy měli prohovořit s ošetřujícím lékařem.

Zdravotnické informace se rychle mění. Proto je vždy nejlepší nechat si informace potvrdit od vašeho ošetřujícího lékaře.

Tyto webové stránky obsahují informace o produktech a terapiích schválených v České republice a jsou určeny k prohlížení osobami žijícími v České republice. Pokud v České republice nežijete, muže se stát, že budete na těchto webových stránkách číst informace o produktech či terapiích, které nejsou ve Vaší zemi dostupné nebo schválené.

Materiály, které se nacházejí na těchto webových stránkách, nám náleží nebo na ně máme licenci. Materiály jsou chráněny autorským zákonem platným ve Spojených státech i dalšími autorskými zákony. Existují důležitá pravidla, která se týkají kopírování těchto materiálu. Kopie materiálu, které se nacházejí na těchto webových stránkách, můžete zasílat e-mailem, nahrávat či tisknout, ovšem pouze tehdy, je-li to pro účely osobní, nekomerční. Když budete kopie materiálu, které se nacházejí na těchto webových stránkách, zasílat e-mailem, nahrávat či tisknout, musíte uvést také oznámení o držiteli autorských práv ("copyright") i další informace, které jsou v materiálech uvedeny, včetně oznámení o držiteli autorských práv, jež se nachází na spodní části stránky.

Vlastníme také názvy, které na těchto webových stránkách používáme pro označování našich produktů a služeb. Tyto názvy jsou chráněny zákony o ochranných známkách platnými ve Spojených státech i v jiných zemích. Znak ® uvedený za názvem na našich webových stránkách naznačuje, že příslušná ochranná známka byla registrována ve Spojených státech. Znak ™ uvedený za názvem na našich webových stránkách naznačuje, že jde o neregistrovanou ochrannou známku. Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Mohou existovat speciální pravidla pro použití materiálů poskytovaných na určitých částech těchto webových stránek. Tato speciální pravidla budou uvedena v blízkosti takových materiálu.

Pokud budete materiály či ochranné známky z těchto webových stránek používat způsobem, který není v těchto podmínkách použití jasně povolen, dopouštíte se porušení naší vzájemné dohody a můžete se dopouštět i porušení autorských zákonu, zákonu o ochranných známkách nebo jiných zákonů. V takovém případě automaticky odvoláváme svolení k používání těchto webových stránek, které jsme vám poskytli. Vlastnický nárok na materiály máme my nebo ho mají autoři materiálů, které tyto webové stránky obsahují. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Tímto se vám uděluje nevýhradní, omezená a odvolatelná licence na vytvoření odkazu k těmto webovým stránkám. Společnost Medtronic si vyhrazuje právo kdykoli odvolat obecně tuto licenci nebo zrušit vaše právo na konkrétní odkazy. Pokud společnost Medtronic tuto licenci odvolá či zruší, zavazujete se okamžitě odstranit a znemožnit veškeré své odkazy k těmto webovým stránkám.

Zavazujete se, že nebudete odkaz na tyto webové stránky prezentovat způsobem, který je spojen s reklamou nebo vypadá jako doporučení jakékoli organizace, jakéhokoli produktu či jakékoli služby. Souhlasíte s tím, že odkaz se nesmí objevit na webových stránkách, které by rozumný člověk mohl považovat za obscénní, pomlouvačné, obtěžující, hrubě urážlivé či zlovolné. Za žádných okolností nesmíte tyto webové stránky ani jejich obsah vkládat do "rámce" jiných webových stránek, ani nesmíte žádnou část jejich obsahu kopírovat na server. Zavazujete se, že bez předem získaného písemného povolení nebudete žádným způsobem zobrazovat ani používat logo společnosti Medtronic ani její ochrannou známku.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které neprovozuje společnost Medtronic. Tyto odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí. Materiály z jiných webových stránek však neposuzujeme, nekontrolujeme ani nemonitorujeme. Nezodpovídáme za fungování takových webových stránek, ani za váš obchodní styk s nimi. Používání jiných webových stránek z Vaší strany podléhá podmínkám použití takových webových stránek, včetně pravidel ohledně ochrany soukromí, která na takových stránkách platí.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU SPOLEČNOSTI MEDTRONIC ČI JEJICH TERAPIÍ, KTERÉ NEBYLY SCHVÁLENY V ZEMI, V NÍŽ ŽIJETE. TENTO TYP INFORMACÍ NEŘÍDÍME ANI NESCHVALUJEME.

Přivítáme zpětnou vazbu, připomínky a náměty od návštěvníků těchto webových stránek, ale rádi bychom vás upozornili, že jakékoli informace, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete, budou považovány za informace, které nejsou osobní, důvěrné ani chráněné jako majetek (s výjimkou údajů osobních, v souladu s definicí tohoto pojmu v našem Prohlášení o ochraně soukromí). Pokud nám prostřednictvím těchto webových stránek předáte jakékoli náměty, informace, koncepty, know-how, techniky či materiály, udělujete tímto společnosti Medtronic nijak neomezenou bezplatnou a neodvolatelnou licenci na jejich používání, reprodukci, zobrazení, provádění, modifikaci, převod či distribuci na jakémkoli médiu. Souhlasíte také, že společnost Medtronic má právo je používat pro jakékoli účely.

BEZ ZÁRUKY. VEŠKERÝ OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", "TAK, JAK JE K DISPOZICI". SPOLEČNOST MEDTRONIC SE TÍMTO ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH. SPOLEČNOST MEDTRONIC NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE BUDE MOŽNÉ POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BEZ PŘERUŠENÍ ČI BEZ CHYB. JE NA VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI, ABYSTE PODNIKLI VEŠKERÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NUTNÁ K ZAJIŠTĚNÍ, ŽE ŽÁDNÝ OBSAH, KTERÝ MŮŽETE Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZÍSKAT, NEBUDE OBSAHOVAT VIRY NEBO JINÉ POTENCIÁLNĚ ŠKODLIVÉ POČÍTAČOVÉ KÓDY.

OMEZENÍ RUČENÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ANI SPOLEČNOST MEDTRONIC, ANI ŽÁDNÁ OSOBA ČI SPOLEČNOST SE SPOLEČNOSTÍ MEDTRONIC SPOJENÁ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ČI MATERIÁLY Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. TATO OCHRANA POKRÝVÁ NÁROKY VZNÁŠENÉ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JAKÝCHKOLI JINÝCH PRÁVNÍCH KONCEPTŮ. TATO OCHRANA POKRÝVÁ SPOLEČNOST MEDTRONIC, JEJÍ PŘEDSTAVITELE, PŘEDSTAVENSTVO, ZAMĚSTNANCE, AGENTY I DODAVATELE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ZMÍNĚNÉ. TATO OCHRANA POKRÝVÁ VEŠKERÉ ZTRÁTY, VČETNĚ NAPRÍKLAD PŘÍMÝCH ČI NEPŘÍMÝCH, SPECIÁLNÍCH, VEDLEJŠÍCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNĚ ZVÝŠENÝCH ČI REPRESIVNÍCH ŠKOD, VČETNĚ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI PROTIPRÁVNÍHO ZABITÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ.

Kromě pravidel obsažených v těchto podmínkách použití a v prohlášení o ochraně soukromí se na vás mohou vztahovat i další podmínky, které platí tehdy, když se v určitých oblastech těchto webových stránek dostanete k určitým službám či materiálům, například když přejdete na odkaz z těchto webových stránek. Pročtěte si laskavě naše prohlášení o ochraně soukromí, v němž se dozvíte, jak chráníme a používáme informace, které prostřednictvím těchto webových stránek shromáždíme.

Pokud se dopustíte porušení těchto podmínek použití nebo pravidel obsažených v prohlášení o ochraně soukromí způsobem, který poškodí ostatní, zavazujete se, že budete ve vztahu k takovému poškození společnost Medtronic bránit před jakýmkoli ručením.

Tím, že používáte tyto webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jediná řádná soudní pravomoc a jediné místo řešení jakýchkoli sporů se společností Medtronic nebo sporů jinak souvisejících s těmito webovými stránkami jsou soudy České republiky. Dále se zavazujete a souhlasíte s výkonem osobní soudní pravomoci těchto soudů ve vztahu k jakýmkoli sporům týkajícím se společnosti Medtronic, jejích přidružených společností, zaměstnanců, představitelů, jejího představenstva, jejích agentů či dodavatelů. Tyto podmínky použití se řídí interním hmotným právem České republiky, a to bez ohledu na jeho principy konfliktů zákonů.

Společnost Medtronic vám může doručit oznámení elektronickou poštou, prostřednictvím všeobecného oznámení umístěného na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím písemné zprávy doručené poštou na vaší adresu, jak ji má společnost Medtronic zaznamenanou. Obraťte se na nás prosím prostřednictvím odkazu Kontakt na naší webové stránce nebo na adresu:​

Medtronic Czechia s.r.o.​
Prosek Point, Budova B, 6. patro​
Prosecká 852/66​
190 00 Praha 9
Czech Republic​