Skip to main content

Όροι πώλησης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών της «Medtronic Hellas Ιατρικά Μηχανήματα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «Medtronic Hellas AEE», με έδρα στο Αμαρούσιο Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Κτίριο Β’, Τ.Κ. 15125, με ΑΦΜ 094498111 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2650801000 διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χρήστη σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που προφέρονται στο eShop Διαβήτη της Εταιρείας, το οποίο λειτουργεί στη διεύθυνση http://shop.medtronic-diabetes.gr. Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 01 01 200. Η μη ενάσκηση από τη Medtronic των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση του αντίστοιχου Όρου. Η Medtronic δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Συναλλαγών που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Γενικοί οροί και προϋποθέσεις συναλλαγών

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») της «Medtronic Hellas AEE» (εφεξής «Medtronic»), καθώς και η Δήλωση περί Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί και διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την αγορά προϊόντων (εφεξής «προϊόν» ή «είδος») στο eShop της Medtronic Diabetes, καθώς και με χρήση των υπηρεσιών του eShop.

Οι υπηρεσίες του eShop της Medtronic Diabetes αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες μέσω της χρήσης εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) παρέχουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, γραπτά μηνύματα SMS, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.).

Η Medtronic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να δημοσιεύσει την τρέχουσα έκδοση στον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://shop.medtronic-diabetes.gr.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών που χαίρουν εφαρμογής ανά περίπτωση είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων από το eShop της Medtronic Diabetes ή χρήσης των υπηρεσιών διαβήτη του eShop.

Γενικές διατάξεις

Η εγγραφή, η δημιουργία και η διατήρηση ενός λογαριασμού χρήστη πραγματοποιούνται δωρεάν. Τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν/κοινολογηθούν από το χρήστη σε τρίτα μέρη.

Η χρήση των υπηρεσιών της Medtronic στο eShop της Medtronic Diabetes δε μπορεί να γίνει χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες περιορίζεται σε εκείνους χρήστες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ταυτοποίησής τους κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ως αυτή εφαρμόζεται από τη Medtronic.

Η Medtronic δεν υποχρεούται να εγγράψει ή να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο ή να προσφέρει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το shop.medtronic-diabetes.gr. Η Medtronic μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδική αιτιολόγηση, να απορρίψει αίτημα εγγραφής/ δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, να εμποδίσει συγκεκριμένο χρήστη να υποβάλει παραγγελίες ή να του απαγορεύσει τη χρήση του ιστότοπου.

Η χρήση του eShop είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Παρακαλούμε τυχόν επιχειρηματικούς πελάτες (νομικά πρόσωπα) να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Εταιρείας μας ως εξής: τηλεφωνικά: (+30) 210 67 79 099, Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ., με email στη διεύθυνση: rs.diabetesshop@medtronic.com ή ταχυδρομικά: Λεωφ. Κηφισίας 24 (κτίριο Β), 15125 Μαρούσι, Αθήνα.

Δικαιοπρακτική ικανότητα
Ένα φυσικό πρόσωπο δύναται να ανοίξει λογαριασμό χρήστη μόνο εφόσον έχει απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ανήλικοι χρήστες (άτομα κάτω των 18 ετών), καθώς και άτομα που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, δεν επιτρέπεται να δημιουργούν λογαριασμούς χρήστη.

Προσωπικά στοιχεία
Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την εγγραφή χρήστη (επισημαίνονται με * στη φόρμα εγγραφής) πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς. Οποιοσδήποτε διατηρεί λογαριασμό χρήστη υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τα προσωπικά του στοιχεία όταν αυτό χρειάζεται, ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι ανά πάσα στιγμή πλήρη και ακριβή. Οι υπηρεσίες της Medtronic είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε χρήστες που έχουν διεύθυνση παράδοσης και τιμολόγησης εντός της Ελλάδας. Η Medtronic έχει το δικαίωμα να απέχει από τη διεκπεραίωση παραγγελιών που υποβάλλονται από/για το εξωτερικό.

Εμπιστευτικότητα κωδικού πρόσβασης

Οποιοσδήποτε τυχόν διατηρεί λογαριασμό χρήστη είναι υποχρεωμένος να τηρεί πάντα τον κωδικό πρόσβασής του εμπιστευτικό και να μην τον αποκαλύπτει ποτέ ούτε να το διαθέτει/κοινολογεί σε τρίτους.

Οποιοσδήποτε τυχόν διατηρεί λογαριασμό χρήστη φέρει την πρόσθετη υποχρέωση να προστατεύει τα μέσα ταυτοποίησής του έναντι κατάχρησης που τελείται από τρίτους.

Ο κωδικός πρόσβασης και τα μέσα ταυτοποίησης είναι προσωπικά και δεν πρέπει να αναπαραχθούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Οποιοσδήποτε τυχόν διατηρεί λογαριασμό χρήστη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια/ ζημία τυχόν προκύψει από την αποκάλυψη ή την αναπαραγωγή/κοινολόγηση των μέσων ταυτοποίησής του.

Σε περίπτωση που ο πελάτης υποψιάζεται ότι τρίτα μέρη έχουν λάβει γνώση των μέσων ταυτοποίησής του (ή έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά), οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τη Medtronic, ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη.

Αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν και για τυχόν πληρεξούσιους.

Παραγγελία και χρήση προϊόντων αποκλειστικά για ιδία χρήση

Ο χρήστης δύναται να παραγγείλει προϊόντα μόνο για ιδία χρήση. Απαγορεύεται ρητά ο χρήστης να μεταπωλεί προϊόντα που αποκτήθηκαν μέσω του eShop, να τα ανταλλάσσει ή να τα μεταβιβάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

Ευθύνη χρήσης. Ιατρική γνωμοδότηση

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και υπεύθυνα από το χρήστη, σύμφωνα με το συνοδευτικό φυλλάδιο πληροφοριών για τον ασθενή. Η Medtronic δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του προϊόντος, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να συμβουλευτεί τον ιατρό του εφόσον είναι απαραίτητο, πριν την παραγγελία και χρήση του προϊόντος.

Θέση σε ισχύ της σύμβασης

Με την υποβολή της παραγγελίας του στο eShop, ο χρήστης υποβάλει ένα αίτημα/ μία προσφορά αγοράς προς τη Medtronic.

Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται εξ ολοκλήρου και εγκαίρως με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την σχετική σύμβαση πώλησης.

Τιμή Αγοράς και Ασφαλιστικό ταμείο

Η τιμή αγοράς που εμφαίνεται στο eShop είναι συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος νομίμου ΦΠΑ. Δε θα υφίσταται επιπλέον επιβάρυνση για τον πελάτη για έξοδα αποστολής της παραγγελίας του. Εάν υφίσταται οποιαδήποτε έκπτωση επί της τιμής αγοράς του προϊόντος, αυτή θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο και θα προκύπτει και η τελική τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος νομίμου ΦΠΑ κατόπιν εφαρμογής της σχετικής έκπτωσης.

Η Medtronic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων στο eShop ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το χρήστη. Τυχόν αλλαγή της τιμής κατόπιν της υποβολής της παραγγελίας από το χρήστη, δε θα επιφέρει καμία αλλαγή στην τιμή των προϊόντων, για τα οποία ο χρήστης έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας.

Οι τιμές του eShop είναι οι ίδιες με του φυσικού καταστήματος, ενδέχεται όμως να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις εκπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι για κάποια εκ των διατιθέμενων μέσω του eShop προϊόντων η Medtronic αποτελεί συμβεβλημένο πάροχο του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Τα προϊόντα, τα οποία είναι εν δυνάμει αποζημιούμενα κατόπιν σχετικής συνταγογράφησης φέρουν σχετική σήμανση. Επισημαίνεται ότι το eShop δεν υποστηρίζει τη διαδικασία παραλαβής και εκτέλεσης συνταγής μέσω του ΕΟΠΥΥ/ ασφαλιστικού φορέα. Ως εκ τούτου, εάν ο χρήστης επιθυμεί να προμηθευτεί τα προϊόντα του μέσω συνταγογράφησης και αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό του φορέα, πρέπει να έρθει σε επαφή απευθείας με τη Medtronic ή με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και να μην προχωρήσει σε θέση παραγγελίας μέσω του eShop.

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την παράδοση των προϊόντων με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας Visa, MasterCard και American Express. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω ασφαλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Επιπλέον, η Medtronic δικαιούται να αποκλείσει ένα χρήστη από την υποβολή νέων παραγγελιών και να αναστείλει τυχόν παραδόσεις που δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα σε περίπτωση που υφίστανται ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του χρήστη προς τη Medtronic απορρέουσες από προηγούμενες συναλλαγές του χρήστη με τη Medtronic.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παραγγελία και διασφάλιση επαρκούς αποθέματος προϊόντων για την εξυπηρέτηση των προσωπικών του αναγκών, ενώ η Medtronic δε φέρει ουδεμία ευθύνη, και δη σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται δωρεάν μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στην αποθήκη μας ο χρόνος αποστολής μπορεί να φτάσει και τις 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Παραδόσεις πραγματοποιούνται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες. Παραδόσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Σε περίπτωση που σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, διαπιστωθεί ανεπαρκής διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων ειδών, η Medtronic θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη, δίνοντάς του την επιλογή είτε να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ή να λάβει το μέρος εκείνο της παραγγελίας του που είναι διαθέσιμο και να ακυρώσει την υπόλοιπη επιστρέφοντάς του το αντίστοιχο τίμημα ή τέλος, να λάβει το μέρος εκείνο της παραγγελίας του που είναι διαθέσιμο και να ενημερωθεί για το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την εκτέλεση ολόκληρης της παραγγελίας.

Η Medtronic καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η διαθεσιμότητα των προϊόντων, ως αυτή φαίνεται στο website, να είναι αντιπροσωπευτική. Σε περίπτωση ωστόσο αιφνίδιας & απρόβλεπτης αλλαγής της διαθεσιμότητας, η Medtronic θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενημερώνει άμεσα τον πελάτη και να ανταποκρίνεται στις σχετικές παραγγελίες.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παραγγελία και διασφάλιση επαρκούς αποθέματος προϊόντων για την εξυπηρέτηση των προσωπικών του αναγκών, ενώ η Medtronic δε φέρει ουδεμία ευθύνη, και δη σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η Medtronic δικαιούται, ανά πάσα στιγμή, να αποκλείσει ένα χρήστη, να απαγορεύσει την περαιτέρω χρήση υπηρεσιών ή να διακόψει την παροχή μιας υπηρεσίας, χωρίς να παρέχει αιτιολόγηση, ιδίως σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Συναλλαγών, χωρίς ο ενδιαφερόμενος χρήστης να δικαιούται να εγείρει τυχόν απαιτήσεις κατά της Medtronic που προκύπτουν από την εν λόγω ενέργεια της Medtronic. Επιπλέον, η Medtronic δικαιούται να αποκλείσει ένα χρήστη προσωρινά ή να τον εξαιρέσει αμετάκλητα, εφόσον διαφαίνεται πιθανό ότι κάποιος άλλος χρήστης, ο οποίος έχει ήδη αποκλειστεί ή εξαιρεθεί (για παράδειγμα, μέλος της οικογένειας ή άλλο μέρος που ζει με τον αρχικά αναφερόμενο χρήστη) έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές, πραγματοποιεί συναλλαγές ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω του λογαριασμού του αρχικά αναφερόμενου χρήστη.

Οι αποκλεισμένοι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ξανά στη Medtronic χωρίς να λάβουν την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση και έγκρισή της, είτε με τα δικά τους προσωπικά στοιχεία είτε με τα προσωπικά στοιχεία τρίτου.

Ισχύουν οι όροι της εγγύησης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη, που συνοδεύει το παραγγελθέν προϊόν κατά την παράδοση. Οποιεσδήποτε εκ του νόμου απαιτήσεις λόγω της εγγύησης που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη θα αποκλείονται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις.

Γενικές διατάξεις

Προϊόντα που δεν έχουν υποστεί ζημιά/ αλλοίωση, είναι στην αρχική τους συσκευασία και δεν έχει γίνει χρήση τους, έχουν αποθηκευτεί προσεκτικά και η προμήθειά τους έγινε από τη Medtronic μέσω του eShop μπορούν να επιστραφούν αναιτιολογήτως και αζημίως μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Διαβήτη της Medtronic και εφόσον το σχετικό αίτημα επιστροφής γνωστοποιηθεί στη Medtronic το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο πελάτης απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος της παραγγελίας του (σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον πελάτη με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά) ή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου της παραγγελίας του (σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια). Η Medtronic δύναται να αρνηθεί την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόηση. Σε συνέχεια της τηλεφωνικής συνεννόησης, η Medtronic θα κοινοποιεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος επιστροφής.

Σε περίπτωση που η αρχική σφραγίδα του προϊόντος έχει σπάσει ή τα προϊόντα ή η αρχική τους συσκευασία καταστραφούν/ αλλοιωθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή γίνει χρήση του προϊόντος, τα προϊόντα δε μπορούν πλέον να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα μεταβιβάσει στη Medtronic ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τη Medtronic να λάβει τα προς επιστροφή προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πελάτης γνωστοποίησε στη Medtronic το αίτημα επιστροφής των προϊόντων. Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, η Medtronic διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί πίσω τα προϊόντα και να μην επιστρέψει τα χρήματα που έχει λάβει προς αποπληρωμή του τιμήματος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αναλάβει την αποστολή των προς επιστροφή προϊόντων, τα προϊόντα πρέπει να τεθούν σε κατάλληλη συσκευασία που θα παρέχει επαρκή προστασία (όχι φάκελο), η αποστολή πρέπει να πραγματοποιηθεί με εταιρεία ταχυμεταφορών (όχι με απλό ταχυδρομείο).

Η επιστροφή του τιμήματος αγοράς θα πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής και παραλαβής των προϊόντων από τη Medtronic και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις επιστροφής. Το τίμημα αγοράς των προϊόντων τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα πιστώνεται στον πελάτη στο ίδιο μέσο πληρωμής με το οποίο έγινε η εξόφληση της παραγγελίας των εν λόγω προϊόντων.

Οι αισθητήρες γλυκόζης δε μπορούν να επιστραφούν, εκτός εάν έχουν παραδοθεί εκ παραδρομής, ήτοι δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής παραγγελίας του πελάτη. Τυχόν επιστροφές αισθητήρων γλυκόζης θα καταστρέφονται από τη Medtronic και δε θα γίνεται επιστροφή χρημάτων προς τον πελάτη. Αλλαγές προϊόντων τα οποία είναι περιεχόμενο τυχόν πακέτου προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ολόκληρου του πακέτου.

Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντων προχωρούμε σε αντικατάσταση αυτών ή σε επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα αγοράς των εν λόγω προϊόντων ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία Επιστροφής: Κατόπιν σχετικού αιτήματος επιστροφής, μέσω τηλεφωνικής ειδοποίησης του Πελάτη προς τη Medtronic (εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος), η Medtronic θα παρέχει δυνατότητα δωρεάν επιστροφής του προϊόντος μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier σε ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) και σε χρονικό εύρος ωρών (εργάσιμες ώρες 09:00-17:00), που θα ορισθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πελάτη. Αν ο πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δική του εταιρεία ταχυμεταφορών για την επιστροφή του προϊόντος, τότε το κόστος των μεταφορικών θα επιβαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν συμφωνηθεί οτιδήποτε αντίθετο- η επιστροφή των ειδών θα γίνεται αποδεκτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αρχική σφραγίδα του προϊόντος δεν έχει σπάσει ή τα προϊόντα ή η αρχική τους συσκευασία δεν είναι καταστραμμένη/αλλοιωμένη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δεν έχει γίνει χρήση του προϊόντος και αφού ελεγχθεί, θα δοθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων.

Αποστολή

Για την αποστολή τυχόν επιστροφών που έχουν συμφωνηθεί τηλεφωνικά με τη Medtronic, το είδος πρέπει να επιστραφεί σε στιβαρό κουτί, στη διεύθυνση OLYMPUS SPECIAL SERVICES MEDICAL & PHARMACEUTICAL IKE, Λήμνου και Θάσου, Νέα Ιωνία 142 35, (+30) 21 0282 1721, υπόψη Medtronic. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους ζημίας ή απώλειας των επιστρεφόμενων προϊόντων. Ειδικές διατάξεις κατά την υποβολή παραπόνων για προϊόντα

Η ακόλουθη διαδικασία ισχύει για προϊόντα για τα οποία ο πελάτης επιθυμεί να υποβάλει κάποιο παράπονο:
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο (+30) 210 67 79 099, Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., και ενημερώστε μας για το παράπονό σας σχετικά με το προϊόν, δίνοντας λεπτομέρειες για τον αριθμό του είδους, τον αριθμό παρτίδας, λεπτομερή περιγραφή του παραπόνου και την ποσότητα του προϊόντος που επηρεάστηκε.

Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και την ανάλογη δήλωση του προϊόντος.

Η Medtronic δύναται να εκχωρήσει εν μέρει ή εν όλω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών σε τρίτο μέρος ή να ζητήσει την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τρίτο μέρος.

Η αλληλογραφία ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου. Η Medtronic δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί ως αποτέλεσμα χρήσης του Διαδικτύου. Ειδικότερα, η Medtronic δεν υπέχει ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκαλείται από δυσλειτουργίες, μη διαθεσιμότητα ή υπερφόρτωση δικτύου.

Παρά τις σύγχρονες διαδικασίες που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες και τις αγορές που πραγματοποιούνται στο eShop, δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί εγγύηση για απόλυτη ασφάλεια.

Ο χρήστης αναγνωρίζει τους ακόλουθους εγγενείς κινδύνους:

  • Η ανεπαρκής γνώση του συστήματος και οι ανεπαρκείς προφυλάξεις ασφαλείας ενδέχεται να καταστήσουν δυνατή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αναζητήσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας και να προστατεύσει τον υπολογιστή του χρησιμοποιώντας ενημερωμένο λογισμικό και προγράμματα προστασίας.
  • Υπάρχει κίνδυνος τρίτο μέρος να εξασφαλίσει κρυφή/ μη αντιληπτή πρόσβαση στον υπολογιστή του χρήστη κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται λογισμικό από αναξιόπιστη πηγή.
  • Όταν χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, υπάρχει κίνδυνος να διαδοθούν ιοί στον υπολογιστή. Αντίστοιχο λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει τον πελάτη για τις προφυλάξεις ασφαλείας του.

Η Medtronic δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, τη διακοπή λειτουργίας οποιασδήποτε ή όλων των λειτουργιών του ιστότοπου ή για τη δυσλειτουργία του ιστότοπου. Η Medtronic δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν τεχνικά ζητήματα που οδηγούν σε μη διεκπεραίωση ή καθυστερημένη ή εσφαλμένη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ο ιστότοπος της Medtronic ενδέχεται να είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας ή να έχει περιορισμένη διαθεσιμότητα, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση, λόγω εργασιών συντήρησης ή για άλλους λόγους, χωρίς ο χρήστης να εγείρει απαίτηση κατά της Medtronic που να απορρέει από αυτούς τους λόγους.

Σε περίπτωση που ο ιστότοπος βρίσκεται σε κίνδυνο, η Medtronic διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις υπηρεσίες του eShop μέχρι να εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Η Medtronic δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από αυτήν τη διακοπή.

Η ευθύνη της Medtronic –με οποιαδήποτε νομική βάση– περιορίζεται σε ζημίες τις οποίες η Medtronic, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποί της, προκάλεσαν από δόλο, βαριά αμέλεια ή ελαφρά αμέλεια αθέτησης υποχρεώσεων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του συμβατικού σκοπού. Σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας, η ευθύνη της Medtronic περιορίζεται, ως προς το ύψος της, στις απώλειες/ ζημίες που είναι χαρακτηριστικές στην περίπτωση συγκρίσιμων συναλλαγών, τις οποίες θα μπορούσε να προβλέψει η Medtronic κατά την σύναψη της συμφωνίας ή το αργότερο κατά τη διάπραξη της παράβασης καθήκοντος. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης για ζημίες που απορρέουν από βλάβη κατά της ζωής, του σώματος ή της υγείας δεν επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ήτοι δεν υπόκεινται σε περιορισμό. Ο χρήστης θα αποζημιώσει τη Medtronic εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση της τελευταίας προκύψει για αποζημίωση για ζημία/ αξίωση –ανεξαρτήτως της νομικής βάσης– που ήθελε προκύψει από την από μέρους του μεταπώληση των προϊόντων που προμηθεύτηκε από τη Medtronic μέσω του eShop και, στο πλαίσιο της πώλησης τέτοιων προϊόντων, από ζημίες που υπέστη η Medtronic ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης, ακατάλληλης μεταφοράς, αποθήκευσης ή χρήσης των παρεχόμενων προϊόντων. Μια τέτοια υποχρέωση αποζημίωσης θα υφίσταται επίσης και για τυχόν ζημίες που τυχόν υποστεί η Medtronic ή τρίτα μέρη λόγω του ότι ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών και αναφορά του θέματος.

Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994, ως τροποποιημένος ισχύει και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Η Medtronic δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύψουν στις μεταξύ ημών συναλλαγές. Εντούτοις, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό δικαίωμα σας από τις μεταξύ ημών συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013 και στον Ελληνικό Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά, την οποία τυχόν αντιμετωπίζετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

Η σύμβαση πώλησης θα διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο τόπος Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα..

Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Συναλλαγών είναι άκυρες, εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα ή η παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται από αυτό. Οι άκυρες διατάξεις αντικαθίστανται από αυτές που πλησιάζουν περισσότερο ως προς το νόημα και τον σκοπό τους τις άκυρες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που υπάρχουν νομικά κενά στις διατάξεις.

Ο χρήστης συμφωνεί με τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στη Medtronic, στις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής (συμπεριλαμβανομένης της Medtronic, Inc., εταιρείας με έδρα στις ΗΠΑ) ή σε οποιονδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών/ υπεργολάβο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, και με την υποβολή αυτών των δεδομένων σε επεξεργασία από την τελευταία για τους σκοπούς διαχείρισης της παρούσας σύμβασης και διαχείρισης των σχετιζόμενων συναλλαγών της Medtronic, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών κανονιστικών ή άλλων σκοπών, στον βαθμό που ορίζεται εκ του νόμου.

Medtronic Hellas Ιατρικά Μηχανήματα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία
Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Κτίριο Β’
Αμαρούσιο Αττικής, Τ.Κ. 15125, Ελλάδα
ΑΦΜ 094498111
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών
Τηλ. (+30) 210 01 01 200 ( Diabetes Shop, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, Πύργος Αθηνών)