PREVIOUS_ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vi, hvordan Medtronic beskytter og behandler de oplysninger, som vi indsamler om dig.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gyldig fra og med den dato, der er anført til sidst. 

Når du bruger denne hjemmeside, betyder det, at du accepterer den nyeste udgave af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bedes læse vores vilkår for anvendelse [link her] for at få en forståelse for de generelle regler, der gælder for din brug af vores websteder. 
Medtronic vil til hver en tid behandle personlige oplysninger:
 • sikkert, fortroligt og hæderligt,
 • korrekt, i henhold til vore egne erklæringer 
 • lovligt, i henhold til gældende love, direktiver, forskrifter og principper for databeskyttelse.

Når vi bruger ordene vi eller vores, mener vi den Medtronic-enhed, hvis navn er anført til sidst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvornår gælder reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger?

Reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger gælder, når vi indsamler og behandler personlige oplysninger fra identificerbare personer. Når vi bruger ordene “du”, “mig”, og “jeg” i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, mener vi derfor den person, hvis personlige oplysninger vi indsamler og behandler.
 
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke, når vi behandler oplysninger:
 • om vores medarbejdere i forbindelse med deres ansættelsesforhold hos os
 • hvor vi har angivet andre fraskrivelsesklausuler, regler, vilkår for anvendelse eller andre vilkår, der indikerer, at disse regler ikke er gældende, eller at andre regler eller andre vilkår er gældende
 • der ikke identificerer dig som enkeltperson, herunder personlige oplysninger (defineres nedenfor) som vi har afidentificeret, så de ikke længere kan bruges til at identificere dig. 

Hvad menes der med databehandling?

Databehandling indebærer al håndtering af personlige oplysninger, hvad enten det sker automatisk eller ej, herunder indsamling, brug, udlevering, tilpasning, ændring, rettelse, indhentning, kombinering, blokering, sletning, overførsel, ødelæggelse, registrering, organisering, lagring og brug af personlige oplysninger.

Hvad menes der med personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er oplysninger, der gælder dig, og som vi kan bruge til at identificere dig personligt, for eksempel din/dit:

 • navn
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse
 • fødselsdato
 • adresse
 • personnummer
 • kontonummer
 • al anden information, der identificerer eller kan identificere dig, og vedrører dig 
Visse personlige oplysninger er følsomme oplysninger.  Følsomme oplysninger defineres nedenfor.  Når vi bruger udtrykket personlige oplysninger i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, omfatter det også følsomme oplysninger, medmindre vi specifikt angiver det modsatte.

Hvornår og hvordan indsamler Medtronic personlige oplysninger?

Medtronic kan indsamle personlige oplysninger på flere forskellige måder. F.eks.:

 • Nogle steder på vores websted vil du blive bedt om at sende os personlige oplysninger om dig selv.  Det kan for eksempel være ved at udfylde et registreringsskema, et spørgeskema eller en e-mailformular.  Du kan også vælge at gøre det muligt for os at gøre dine besøg på vores websted mere personlige. Gør du det, beder vi dig om visse personlige oplysninger, der kan øge dit udbytte af dine besøg på vores websted.  Når disse oplysninger kombineres med ikke-personlige oplysninger, som vi indsamler via cookies (defineret herunder), kan vi se, at du har besøgt vores websted før. 
 • Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig, når du kontakter os for at få oplysninger om produkter, services eller andet.
 • Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig, når vi indgår i kommercielle transaktioner med vores kunder, forhandlere og andre forretningsforbindelser.

Vil Medtronic indsamle eller behandle følsomme oplysninger anderledes end andre personlige oplysninger?

Medtronic indsamler og behandler kun følsomme oplysninger med din godkendelse eller hvor Medtronic ifølge lovgivningen har ret til det:

 • til formål, som du har givet din udtrykkelige tilladelse til
 • for at beskytte dine vigtige interesser i de tilfælde, hvor du ikke kan give din udtrykkelige tilladelse, eller en sådan tilladelse ikke kan indhentes på rimelig vis 
 • hvor informationsbehandling er nødvendig til understøttelse af medicinsk forebyggelse, lægefaglig diagnosticering, tilvejebringelse af pleje eller behandling eller sundhedsmæssig administration, og i alle tilfælde kun som instrueret af en læge eller andet sundhedspersonale, og underlagt tavshedspligt, eller 
 • for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav 

For eksempel:

 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger om patienter fra eller på vegne af vores kunder, forhandlere eller andre forretningsforbindelser, når vi leverer behandling eller teknisk support til vores produkter eller services til dig
 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger om dig, når du sender os feedback vedrørende vores produkter og services
 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger, der kræves af FDA i USA, europæiske og andre myndigheder for at garantere sikker og effektiv brug af vores produkter og services
 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger om deltagere i kliniske forsøg, undersøgelser og andre forskningsaktiviteter
 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger direkte fra dig, når du giver os sådanne oplysninger. 

Vil Medtronic nogensinde bruge personlige oplysninger til at kontakte mig i forbindelse med markedsføring?

Vi kan af og til kontakte dig personligt, via e-mail, fax, post eller telefon for at give dig information om projekter, produkter, services og indhold, der kan have din interesse, medmindre du meddeler os, at du ikke ønsker at blive kontaktet i forbindelse med markedsføring eller markedsundersøgelser, eller efter at vi har fået din godkendelse, hvis dette kræves.

Hvad sker der, hvis jeg ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Medtronic?

Hvis du ikke længere ønsker, at vi kontakter dig med markedsføringsmateriale eller markedsundersøgelser, eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger på anden vis, kan du kontakte os [link til kontaktformular] som beskrevet sidst i denne erklæring for at give os besked om, hvilken type meddelelser du ikke længere ønsker at modtage.

Deler Medtronic nogensinde personlige oplysninger med tredjeparter?

Dine personlige data kan blive overført til og behandlet af andre enheder i Medtronic-gruppen, som kan være placeret i lande uden for EU og Schweiz, hvor der gælder tilsvarende databeskyttelseslove. I sådanne tilfælde vil vi træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med principperne i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og under overholdelse af gældende EU-lovgivning og beskyttelse af personlige oplysninger.

Medtronic deler ikke personlige oplysninger med en uvedkommende tredjepart uden din tilladelse, undtagen som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. 

I forbindelse med almindelige forretningsaktiviteter deler vi visse personlige oplysninger med virksomheder, som vi hyrer til at udføre services eller funktioner på vores vegne.  Vi kan f.eks. bruge forskellige forhandlere eller leverandører til at levere vores produkter.  I sådanne tilfælde stiller vi bestemte oplysninger til rådighed for forhandleren eller leverandøren, såsom dit navn og adresse, således at de kan behandle din bestilling.  I alle de tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger med tredjeparter, kræver vi af sådanne tredjeparter, at de accepterer at behandle disse i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og udelukkende bruge dem til det aftalte formål.

Vi hverken sælger, udveksler eller offentliggør dine personlige oplysninger, medmindre det sker i forbindelse med et virksomhedssalg, en fusion, opløsning eller overtagelse.

Vi kan være juridisk forpligtede til at udlevere personlige oplysninger som følge af en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, lov eller forskrift.  Vi kan samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen og retsforfølgelsen af besøgende på webstedet, der bryder vores regler, eller hvis handlinger er skadelige for andre besøgende (eller ulovlige). 

Vi kan udlevere dine personlige oplysninger til tredjeparter

 • hvis dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af dine vigtige interesser
 • for at beskytte vore databasers eller dette websteds sikkerhed eller integritet, eller 
 • for at tage forholdsregler til beskyttelse mod søgsmål, for at håndhæve denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller for at overholde love, forskrifter, retskendelser eller andre juridiske forpligtelser

Vil Medtronic nogensinde overføre personlige oplysninger om mig til andre lande end det land, jeg bor i?

Medtronic kan videregive eller overføre oplysninger til yderligere behandling fra det land, hvori oplysningerne er indsamlet, til ethvert land eller område inden for EØS og Schweiz samt til ethvert andet land, der ifølge EU yder tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger. Medtronic vil kun gøre dette i henhold til de formål, til hvilke dine personlige data oprindeligt blev indsamlet eller til formål, som du har givet tilladelse til.  Vi overfører kun oplysninger til andre områder, end de ovenfor nævnte, hvis:

 • overførslen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og Medtronic eller for at iværksætte tiltag på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt 
 • du giver tilladelse til overførsle
 • dataene bliver tilstrækkeligt beskyttet i det andet land, gennem kontrakt eller anden beskyttelse, eller
 • overførslen er nødvendig til beskyttelse af dine vigtige interesser. 

Hvad sker der, hvis erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger ændres?

Vi kan fra tid til anden opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis vi finder det relevant. Du vil altid kunne finde den gældende version på det websted, hvor du har set eller hentet den. Vi opfordrer dig til at gennemse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hver gang du besøger et af vores websteder.

Hvad med sikkerheden omkring de personlige oplysninger?

Vi anvender rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhedssystemer for at beskytte de personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, udlevering, ændring eller ødelæggelse.  Vi begrænser desuden adgangen til de personlige oplysninger til de medarbejdere og leverandører, der skal bruge disse oplysninger til at udføre deres arbejdsopgaver.  Du skal dog huske på, at ingen internetoverførsel er 100 % sikker eller fejlfri.  Det gælder især e-mails sendt til eller fra os. Sådanne meddelelser er ikke nødvendigvis sikre, og du bør nøje vurdere, hvilken slags oplysninger du sender til os via e-mail.

Hvor længe opbevarer Medtronic mine personlige oplysninger?   

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt.  I mange tilfælde skal personlige oplysninger opbevares i ganske lange perioder, således at de er tilgængelige, hvis og når der måtte opstå spørgsmål eller tvister.  Arkiveringstiden afgøres individuelt for alle indsamlede personlige oplysninger, og man tager højde for de til enhver tid gældende krav og behovet for at destruere forældede, ubrugte oplysninger ved første rimelige anledning.  
Vi behandler dine personlige oplysninger i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, så længe vi opbevarer dem.

Findes der yderligere regler for beskyttelse af personlige oplysninger i forhold til Medtronics websteder?

Links.  Vores websteder kan indeholde links til websteder, der drives af andre.  Vi stiller disse links til rådighed for at gøre det lettere for dig, men vi hverken undersøger, kontrollerer eller overvåger beskyttelsen af personlige oplysninger på websteder, der drives af andre.  Vi er ikke ansvarlige for funktionaliteten af websteder, der drives af tredjeparter, ej heller for dine forretningsmæssige aktiviteter med dem. 
 
Vores websteder kan også indeholde links til andre websteder, der drives af Medtronic.  Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for websteder tilhørende Medtronics selskaber i Europa, og der kan være mindre variationer i denne erklæring, som den fremgår i lande uden for Europa.  Vi anbefaler derfor, at du altid læser webstedets gældende regler for beskyttelse af personlige oplysninger, når du følger et link fra dette websted til et andet websted, også selv om det er et websted, der drives af Medtronic.

Medtronics brug af cookies

Medtronic kan anvende cookies på sine websteder. Cookies er tekstfiler, som vi placerer i browserfilerne på din pc, når du besøger Medtronics websteder. Cookies kan lagres på computerens harddisk eller på din telefon eller tablet via din browser. De oplysninger, vi indsamler vha. cookies, er ikke-personlige oplysninger. 
Du kan frit vælge at indstille browseren til at afvise vores cookies, men visse dele af vores websteder fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du vælger at gøre dette. Der henvises til din browsers hjælpevejledning, hvis du vil have mere at vide om cookies.  Og du kan se herunder for en forklaring vedrørende vores brug af cookies, samt hvordan du afviser vores cookies. Med undtagelse af det nedenfor angivne, tillader vi ikke tredjeparter at placere cookies på vores websteder.
 
I skemaet herunder kan du se de potentielle cookies, vi bruger, og hvorfor:
 
TYPE COOKIE COOKIE NAVN FORESLÅ
Brugerinputcookie (til registrerings- og/eller login-formularer) PHPSESSID
ASP.NET_SessionId
JSESSIONID
ISOTOPE_TEMP_CART
Så længe sessionen varer eller persistente cookies, der i visse tilfælde er begrænset til nogle få timer
Godkendelsescookies Newuser
User
FSPrompt-NL Popup
Bruges til tjenester, der kræver godkendelse, så længe sessionen varer
Sessionscookies til multimedieindhold eller videoafspiller YouTube
Embed-player
Html5player
Vi indlejrer videoer fra vores officielle YouTube-kanal ved hjælp af YouTube’s funktion til øget privatlivssikring. Denne funktion kan placere cookies på din computer, når du klikker på YouTube-videoafspilleren, men YouTube vil ikke gemme personidentificerbare cookieoplysninger ved afspilning af videoer, der er indlejret med funktionen til øget privatlivssikring.
Du kan finde flere oplysninger på YouTube’s side om indlejring af videoer. Som f.eks. flash player-cookies, så længe sessionen varer.
Desuden benytter vi en flash videoafspiller og FlowPlayer.
Persistente cookies til tilpasning af brugergrænseflade isMobile, isIPad
CSSCookie
Så længe sessionen varer (eller en smule længere).
Tredjeparts sociale plug in-cookies til indholdsdeling Twitter.com
Facebook.com
Addthis.com
Til medlemmer, der er logget på et socialt netværk
Førsteparts analysecookies Google Analytics
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
s_cc, s_nr, s_sq
Førsteparts analysecookies udgives af det webstedsdomæne, der besøges. De bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan de besøgende bruger vores websted. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde rapporter om web- og mobiltrafik og til at hjælpe os med at forbedre webstedet. Disse cookies indsamler oplysninger anonymt, herunder antallet af besøgende på webstedet, hvor de besøgende kom fra, før de besøgte webstedet, samt hvilke sider de besøgte.
Tredjeparts analysecookies Adobe SiteCatalyst Analytics
s_cc, s_nr, s_sq
Piwik Analytics
_pk_id.39.fd8e, _pk_ses.39.fd8e
Tredjeparts analysecookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan de besøgende bruger vores websted. Tredjepartscookies, der installeres af analytics SaaS-websteder, som hører til et domæne, der er forskelligt fra og anderledes end domænet for det websted, brugeren besøgte som vist i browserens adresselinje.
Tredjeparts annoncecookies Adroll.com
Doubleclick.net
Googleads.g.doubleclick.net
Tredjeparts annoncecookies er cookies, som installeres af websteder, som hører til et domæne, der er forskelligt fra og anderledes end domænet for det websted, brugeren besøgte som vist i browserens adresselinje.
 
Medtronic kan benytte tredjeparts sporings- og annonceleverandører til at agere på Medtronics vegne til sporing og analyse af din brug af vores websteder ved hjælp af cookies, pixeltags/web beacons og lignende teknologier. Sådanne tredjeparter kan indsamle oplysninger om de besøgendes brug af vores websteder og dele disse oplysninger med os, hvis vi beder om det, måle og undersøge vores annoncers effektivitet og spore sideanvendelsen og den sti, der bliver fulgt under besøg på vores websteder. Disse tredjepartsleverandører kan placere vores internetbannerannoncer på andre hjemmesider, som du besøger, og spore brugen af vores internetbannerannoncer og andre links fra vores markedsføringspartneres hjemmesider til vores websteder.
De oplysninger, der af disse tredjeparter indsamles på Medtronics vegne, omfatter ikke dit navn, din adresse, e-mailadresse eller andre personhenførbare oplysninger.
 
Framelding
Du kan også konfigurere indstillingerne i din browser til at blokere eller administrere cookies. Der henvises til din browsers hjælpefunktion. Du kan aktivere eller deaktivere cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Besøgende fra EU kan finde generelle oplysninger og frameldingsmuligheder på www.youronlinechoices.eu eller www.allaboutcookies.org

Dine databeskyttelsesrettigheder

I henhold til direktiv 95/46/EF har du ret til: 

 • at få oplyst, hvordan dine personlige data behandles, herunder den registeransvarliges og dennes repræsentants identitet, formålet med behandlingen, modtagerne eller kategorierne af modtagere af dataene, 
 • at få adgang uden omkostninger til dine personlige data, til at korrigere, fjerne eller blokere ukorrekte data om dig selv, og
 • at modsætte dig behandling af dine data med henblik på direkte markedsføring.

Sådan kontakter du Medtronic

Vi bestræber os på sikre, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte.  Hvis du nogensinde skulle bemærke, at oplysningerne ikke er fuldstændige, nøjagtige eller opdaterede, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder som beskrevet herover, skal du kontakte os på:

Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

Adresse og kontaktoplysninger: 

 

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 12. marts 2015
 

Indholdet og alle fremlagte oplysninger på webstedet er udelukkende beregnet til din informative anvendelse og er ikke tænkt som en erstatning for professionel lægehjælp, diagnosticering eller behandling på nogen måde.  De fremlagte patienthistorier er hver især erfaringer, som en bestemt patient har gjort sig. Responsen på en behandling kan variere fra patient til patient. Tal altid med din læge angående oplysninger om diagnose og behandling, og sørg for at sikre dig, at du har forstået oplysningerne og kan følge dem nøje. Medtronic frasiger sig ethvert ansvar for alle former for skade, som måtte opstå, eller hævdes at være opstået, enten direkte eller indirekte, som følge af oplysningerne på webstedet. Der henvises til produkternes brugsanvisning for en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette websted må reproduceres eller udnyttes i nogen form eller på nogen måde uden tilladelse fra Medtronic International Trading Sarl.   
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Ny generation Enlite og CareLink er varemærker tilhørende Medtronic, Inc. og dets datterselskaber. CONTOUR er et varemærke tilhørende Ascensia Diabetes Care.